Főoldal » Hírek » Oltóponton támadt a katonára az ittas férfi - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt soron kívül bíró­ság elé állít­ja a Kis­vár­dai Járá­si Ügyész­ség azt a fér­fit, aki az őt rend­re uta­sí­tó kato­nát meg­lök­te és szi­dal­maz­ta az oltóponton.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott 2021. május 16. nap­ján meg­je­lent a kis­vár­dai kór­ház­ban azért, hogy a COVID-19 védő­ol­tást fel­ve­gye. Meg­kap­ta az oltást, majd a hely­szí­nen kel­lett vára­koz­nia. Ennek során – ittas­sá­ga miatt – több­ször is lehúz­ta a masz­kot az állá­ra, illet­ve túl közel ült a váró­ban tar­tóz­ko­dók­hoz, ezért a szol­gá­la­tot ellá­tó kato­na több­ször is fel­szó­lí­tot­ta a sza­bá­lyok betar­tá­sá­ra. A vád­lott ezt kifo­gá­sol­ta, ezért hátul­ról meg­kö­ze­lí­tet­te az admi­niszt­rá­ci­ót végző kato­nát, kéz­zel meg­lök­te a vál­lát, kia­bált vele, becs­mér­lő kife­je­zé­se­ket hasz­nált. A fér­fit a többi kato­na és biz­ton­sá­gi őr a hely­szín­ről kivezette.

Az ügyész­ség sze­rint a vád­lott jog­sze­rű eljá­rá­sá­ban erő­szak­kal aka­dá­lyoz­ta az oltó­pon­ton szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő kato­nát, ezért meg­va­ló­sí­tot­ta a köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűntettét.

Mind­eze­kért az ügyész­ség 2021. augusz­tus 5. nap­ján a Kis­vár­dai Járás­bí­ró­ság elé állít­ja a vád­lot­tat, és a bíró­ság dönt a bűnösségéről.