Főoldal » Archív » Önbíráskodás egy betonkeverőért

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy hat­van­hat éves lajos­mi­zsei férfi ellen, aki 2017. már­ci­us 24-én, Tisza­al­pá­ron, úgy akar­ta meg­sze­rez­ni a rész­ben saját­já­nak hitt beton­ke­ve­rőt, hogy annak tulaj­do­no­sát ölés­sel fenye­get­te és megütötte.

A vád­irat sze­rint a lajos­mi­zsei vád­lott 2017. már­ci­us 24-én, dél­után, elment egy tisza­al­pá­ri üzlet­be, hogy az üzlet tulaj­do­no­sá­tól elvi­gyen egy beton­ke­ve­rőt. A vád­lott azt hitte, hogy a beton­ke­ve­rő fele rész­ben az ő tulaj­do­na, azon­ban való­já­ban nem volt az övé.

A bol­tos hölgy közöl­te a vád­lot­tal, hogy nincs nála a beton­ke­ve­rő, ekkor a vád­lott szó­vál­tás­ba keve­re­dett vele. Trá­gár sza­vak­kal szid­ni kezd­te, majd meg­szo­rí­tot­ta a sér­tett mind­két halán­té­kát. Közöl­te a nővel, hogy „ha vasár­na­pig nem lesz itt az udvar­ban a beton­ke­ve­rő, akkor megdöglesz”.

Ezután a vád­lott elin­dult kife­lé, de köz­ben hado­ná­szott. A sér­tett véde­ke­zés­ként maga elé tett egy part­vist, de a vád­lott vissza­lé­pett, kicsa­var­ta a kezé­ből, és egy­szer ököl­lel a nő arcá­ba ütött. A vád­lott ezt köve­tő­en távo­zott a helyszínről.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás miatt a fején nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, és könnyű testi sér­tés miatt kérte a vád­lott meg­bün­te­té­sét. A sér­tett a bán­tal­ma­zás és a fenye­ge­tés elle­né­re sem adta át a betonkeverőt.

A bün­tet­len elő­éle­tű, sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat az ügyész­ség önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­tén kívül könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja. A vád­lott bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.