Főoldal » Hírek » Önbíráskodásig fajult a közlekedési baleset - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki bódult álla­pot­ban, kés­sel hado­nász­va köve­tel­te a sér­tet­től, hogy térít­se meg az autó­já­ban kelet­ke­zett kárt.

A 22 éves vád­lot­tat 2021 augusz­tu­sá­ban az élet­tár­sa tele­fo­non érte­sí­tet­te arról, hogy a nem­rég vásá­rolt autó­já­val bal­ese­tet szen­ve­dett, és a gép­ko­csi­ban anya­gi kár kelet­ke­zett. A férfi – aki ezt meg­elő­ző­en több­fé­le kábí­tó­szert is fogyasz­tott – ettől rend­kí­vül indu­la­tos­sá vált, és taxi­val a bal­eset hely­szí­né­re érke­zett, ahol kést rán­tott, majd dühé­ben több alka­lom­mal meg­rúg­ta az élet­tár­sát és a saját autó­ját is. A vád­lott ezt köve­tő­en a kést fenye­ge­tő­en maga előtt tart­va a bal­eset­ben való­já­ban vét­len sér­tett irá­nyá­ba indult, és azt kia­bál­ta a másik fér­fi­nak, hogy ki fogja fizet­ni az autó javítását.

Mivel a sér­tett idő­köz­ben érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, a férfi pró­bált elme­ne­kül­ni a hely­szín­ről, a nem sok­kal később kiér­ke­ző jár­őrök azon­ban rövid időn belül elfog­ták és őri­zet­be vet­ték a fér­fit, aki­nek a letar­tóz­ta­tá­sát az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elrendelte.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indítványozta.

A fény­ké­pet a nyo­mo­zó ható­ság a szem­lén készítette.