Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Önbíráskodássá fajult a szállásdíj miatt kialakult vita - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a har­min­cas éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben, aki – miu­tán távoz­ni­uk kel­lett a szállásról- élet­ve­szé­lyes fenye­ge­té­sek­kel akar­ta elér­ni, hogy a ven­dég­ház­tu­laj­do­nos az álta­la köve­telt össze­get fizes­se neki vissza.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a férfi és fele­sé­ge Hor­vát­or­szág­ba indul­tak nya­ral­ni, ami­kor az autó­juk Sió­fok köze­lé­ben meg­hi­bá­so­dott, ezért szál­lást keres­tek a kör­nyé­ken, majd meg­ál­la­pod­tak a ven­dég­há­zat üze­mel­te­tő sér­tet­tel, hogy az éjsza­kát ők és a kutyá­juk is ott tölthetik.

A szál­lás elfog­la­lá­sa után azon­ban a vád­lott kutyá­ja han­go­san ugat­ni kez­dett, ezért a vád­lott és egy másik ven­dég között szó­vál­tás ala­kult ki. A vita miatt a sér­tett a hely­szín­re sie­tett, majd az ott tapasz­tal­tak miatt fel­szó­lí­tot­ta az akko­ra már ittas álla­pot­ban lévő vád­lot­tat és fele­sé­gét, hogy hagy­ják el a bérelt szobát.

A vád­lott ekkor azt köve­tel­te a sér­tet­től, hogy adjon át neki 100.000,-Ft-ot, mert annyit fize­tett a szo­bá­ért. A sér­tett nem vitat­ta, hogy a fér­fi­nak a szál­lás­díj vissza­jár, azon­ban – mivel keve­seb­bet fize­tett - a vád­lott által meg­je­lölt összeg vissza­adá­sá­ra nem volt haj­lan­dó. A vád­lott ezután a köve­telt összeg meg­szer­zé­se érde­ké­ben agresszí­van fel­lép­ve, meg­ve­rés­sel és meg­ölés­sel fenye­get­te meg a sértettet.

Néhány perc­cel később a hely­szín­re érkez­tek a rend­őrök, akik­nek a jelen­lé­té­ben a sér­tett vissza­fi­ze­tett 40.000,-Ft-ot a vád­lott­nak. A vád­lott ezután távo­zott, azon­ban nem hagy­ta annyi­ban a dol­got, és más­fél órá­val később tele­fo­non is meg­fe­nye­get­te a sér­tet­tet, hogy az álta­la jogos­nak vélt továb­bi 60.000,-Ft-ot fizes­se ki neki, erre azon­ban a sér­tett tovább­ra sem volt hajlandó. 

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a távol­tar­tás hatá­lya alatt álló vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy annak vég­re­haj­tá­sát a bíró­ság pró­ba­idő­re füg­gessze fel.