Főoldal » Hírek » Öngyilkos akart lenni, vasúti átjáróba hajtott – fotókkal -a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 72 éves férfi ellen, aki öngyil­kos­sá­gi szán­dék­kal haj­tott a vas­úti átjáróba.

AA Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 72 éves ter­helt 2023 janu­ár­já­ban egy Győr mel­let­ti tele­pü­lés hatá­rá­ban köz­le­ke­dett gép­ko­csi­já­val. A férfi beteg­sé­ge miatt nagyon elke­se­re­dett volt, elha­tá­roz­ta, hogy véget vet éle­té­nek. ezért a tele­pü­lés kül­te­rü­le­tén, egy vas­úti átjá­ró előtt lepar­kolt autó­já­val és egy vonat­ra várt. Mikor egy sze­mély­vo­nat érke­zett az átjá­ró­ba, a férfi elin­dult autó­já­val és a piros jel­zés elle­né­re a vonat olda­lá­nak haj­tott. Az ütkö­zés­től jár­mű­ve kipör­dült és egy beton­elem­nek csapódott.

A sze­mély­vo­na­ton a moz­dony­ve­ze­tőn és a jegy­vizs­gá­lón kívül kb. 100 utas uta­zott, közü­lük senki nem sérült meg, míg az elkö­ve­tő nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A sze­rel­vény­ben kb. 2 mil­lió forin­tos kár keletkezett.

A ter­helt ellen a vas­úti köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen elkö­ve­tett bűn­tett miatt emelt vádat az ügyész­ség, vele szem­ben három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó, vala­mint az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a jár­mű­ve­ze­tés­től is tilt­sa el a bíróság.

Az érde­mi dön­tést a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.

A mel­lé­kelt képe­ken a gép­ko­csi sérü­lé­sei láthatóak.