Főoldal » Archív » Önkormányzati bérlakás kiadásából húztak hasznot

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a házas­pár ellen, akik egy deb­re­ce­ni önkor­mány­za­ti lakást több sze­mély­nek bérbe adtak, és tőlük két­ha­vi kau­ci­ót átvettek.

Az I. és a II. r. vád­lot­tak házas­tár­sak, abban a deb­re­ce­ni bel­vá­ro­si önkor­mány­za­ti bér­la­kás­ban éltek élet­vi­tel­sze­rű­en, ame­lyet jog­sze­rű­en a fiaik bérel­tek a keze­lő cég­től. Az ingat­lan­ke­ze­lő gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­gal kötött lakás­bér­le­ti szer­ző­dés alap­ján a bér­lők­nek nem volt joga arra, hogy a lakást más­nak a tulaj­do­nos, illet­ve a keze­lő bele­egye­zé­se nél­kül bérbe adja.

Az I. r. vád­lott elő­ször 2017. máju­sá­ban egy inter­ne­tes olda­lon hir­det­te meg kiadó­ként a lakást, a bér­le­ti díjat 50.000 forint­ban hatá­roz­ta meg, és két­ha­vi kau­ci­ót kért. Néhány nap eltel­té­vel jelent­kez­tek a sér­tet­tek, akik a lakás meg­te­kin­té­sét köve­tő­en 60.000 forin­tot adtak át az I. r. vád­lott­nak. A beköl­tö­zés idő­pont­ját külön­bö­ző okok­ra hivat­koz­va az I. r. vád­lott folya­ma­to­san halo­gat­ta, miköz­ben a sér­tet­tek újabb 60.000 forin­tot adtak át kau­ci­ó­ként neki. A sér­tet­tek ezt köve­tő­en sem tud­tak beköl­töz­ni a lakás­ba, rend­sze­re­sen keres­ték az I. r. vád­lot­tat, aki azon­ban egy idő után sem e-mailen, sem tele­fo­non nem volt elérhető.

Az I. r. vád­lott 120.000 forint kárt oko­zott a sér­tet­tek­nek, amely nem térült meg.

A fenti cse­lek­ményt köve­tő­en, 2017. júli­u­sá­ban a vád­lot­tak még két­szer hir­det­ték meg kiadás­ra a lakást 60.000 forin­tért, és két­ha­vi kau­ci­ót kér­tek. A hir­de­té­sek­re jelent­ke­ző sér­tet­tek mind­két alka­lom­mal 120-120.000 forin­tot adtak át nekik, azon­ban a lakás­ba beköl­töz­ni nem tudtak.

A vád­lot­tak mun­ka­hellyel, rend­sze­res jöve­de­lem­mel nem ren­del­kez­tek, az ingat­lan bér­be­adá­sá­ra jogi lehe­tő­sé­gük nem volt, ezál­tal a sér­tet­te­ket téve­dés­be ejtet­ték, szán­dé­kuk a pénz meg­szer­zé­sé­re irányult.

A sér­tet­tek az eljá­rás során pol­gá­ri jogi igényt ter­jesz­tet­tek elő a vád­lot­tak­kal szemben.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lot­tak ellen kisebb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban az I. r. vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban bör­tön­bün­te­tés, míg a II. r. vád­lott ese­té­ben fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, és mind­ket­tő­jük vonat­ko­zá­sá­ban köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. Az ügyész­ség indít­ványt tett továb­bá arra, hogy a járás­bí­ró­ság a sér­tet­tek által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igényt káruk meg­té­rí­té­se érde­ké­ben érdem­ben bírál­ja el, annak adjon helyt.