Főoldal » Hírek » Őrizetben a férfi, aki éjszaka késsel támadt az intézkedő rendőrökre - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség több hiva­ta­los sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés miatt nyo­moz.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint 2023. janu­ár 12-én 22 óra körül egy Buda­pest XI. kerü­le­ti tár­sas­ház lakói beje­len­tést tet­tek a rend­őr­sé­gen, misze­rint az egyik lakás zárva lévő ajta­ját egy, a ház­ban lakó férfi kala­páccsal betör­te azért, hogy a lakás­ba bemen­jen.

A hely­szín­re érke­ző rend­őrök közül hár­man a tár­sas­ház folyo­só­ján intéz­ke­dés alá von­ták a 35 éves fér­fit, majd meg­kezd­ték a férfi bilin­cse­lé­sét, aki ekkor hir­te­len az intéz­ke­dő rend­őrök­re támadt, üté­sek­kel és rúgá­sok­kal pró­bál­ta aka­dá­lyoz­ni a kény­szer­in­téz­ke­dést. Ennek során a férfi egy 17 cen­ti­mé­ter pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel a rend­őrök­re támadt és annak érde­ké­ben, hogy őket meg­öl­je, mind­há­rom rend­őrt meg­szúr­ta.

A táma­dás követ­kez­té­ben az egyik rend­őr a bal comb­ján, a másik a kar­ján és a mell­ka­sán szen­ve­dett szúrt sérü­lést, míg a har­ma­dik rend­őrt szív­tá­jé­kon érte az egyik szú­rás, aki az elszen­ve­dett sérü­lés miatt éle­tét vesz­tet­te.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség a bűn­cse­lek­mény mielőb­bi tel­jes körű kivizs­gá­lá­sa érde­ké­ben nyo­mo­zó­cso­por­tot hoz létre.

A nyo­mo­zó főügyész­ség elren­del­te a férfi őri­ze­tét, gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sát köve­tő­en – amely nyo­mo­za­ti cse­lek­mény jelen­leg is folya­mat­ban van –, indít­vá­nyoz­za letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét.