Főoldal » Hírek » Őrizetben a férfi, aki nevelőapja után a rendőrökre is rátámadt - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki az őri­zet­ben lévő 20 év körü­li fér­fit és indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

2022. júli­us 10-én haj­nal­ban egy Fejér megyei tele­pü­lé­sen a Szé­kes­fe­hér­vá­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság jár­őrei intéz­ked­tek egy helyi fér­fi­val szem­ben, mert a rend­őr­ség­re érke­zett beje­len­tés sze­rint az ittas fia­tal­em­ber bán­tal­maz­ta a nevelőapját.

Ami­kor a rend­őrök közöl­ték a fér­fi­val, hogy az intéz­ke­dés­re a bán­tal­ma­zás miatt kerül sor, a fia­tal­em­ber kije­len­tet­te, hogy „semmi nem tör­tént, akkor veri meg a neve­lő­ap­ját, ami­kor ő úgy gondolja”.

Ezt köve­tő­en az intéz­ke­dés alá vont sze­mély egy hir­te­len moz­du­lat­tal, ököl­be szo­rí­tott kéz­zel orrba vágta a rend­őrt, majd ököl­lel továb­bi üté­se­ket mért a fejére.

A rend­őr az erő­szak leküz­dé­se érde­ké­ben a föld­re vitte a még min­dig táma­dó elkö­ve­tőt, és jár­őr­tár­sá­val meg­pró­bál­ták meg­bi­lin­csel­ni. A föl­dön fekvő férfi ekkor nagy erő­vel meg­ha­rap­ta az őt a bilin­cse­lés érde­ké­ben lefo­gó rend­őr alkar­ját, és kisza­ba­dult a fogásából.

A másik rend­őr könny­gáz sprayt kívánt alkal­maz­ni a táma­dó­val szem­ben, de ami­kor nyúlt a palack felé, a férfi  ezen hiva­ta­los sze­mély­re is rátá­madt és köze­pes erő­vel mell­ka­son rúgta. 

Az elkö­ve­tő erő­sza­kos cse­lek­mé­nyé­vel meg­aka­dá­lyoz­ta a vele szem­ben meg­kez­dett rend­őri intéz­ke­dést és elsza­ladt a hely­szín­ről, azon­ban rövid idő eltel­té­vel a közel­ben elfogták.

A táma­dás követ­kez­té­ben mind­két rend­őr meg­sé­rült, egyi­kük nyolc napon túl gyó­gyu­ló orr­csont­tö­rést szenvedett.

Az ügyész­ség elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki és indít­vá­nyoz­ta a koráb­ban, hason­ló erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek miatt már elítélt férfi letartóztatását. 

A kény­szer­in­téz­ke­dés tár­gyá­ban ma dönt a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírája.