Főoldal » Hírek » Őrizetben a férfi, aki nyakon akarta szúrni a rendőrt - fotóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki az őri­zet­ben lévő fér­fit, és indít­vá­nyoz­ta letartóztatását.

A nyo­mo­zás ada­tai alap­ján a 22 éves gya­nú­sí­tot­tal 2022. ápri­lis 25-én 23 óra­kor a buda­pes­ti lakó­he­lyén intéz­ked­tek a kerü­le­ti rend­őr­jár­őrök csend­há­bo­rí­tás miatt.

Az intéz­ke­dést köve­tő­en a rend­őrök beül­tek a szol­gá­la­ti sze­mély­gép­ko­csi­ba, ami­kor egyi­kük ész­lel­te, hogy a fia­tal­em­ber a rend­őr­au­tó felé fut. A gép­ko­csi jobb első ülé­sén helyet fog­la­ló rend­őr az abla­kot lej­jebb enged­te, ami­kor azon­ban a veze­tő­ülé­sen ülő kol­lé­gá­ja figyel­mez­tet­te arra, hogy a fér­fi­nél kés van, az abla­kot elkezd­te felhúzni.

Az ablak még nyit­va maradt – körül­be­lül 15 cen­ti­mé­ter szé­les - résén keresz­tül az elkö­ve­tő a jobb kezé­ben tar­tott 10 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel a szol­gá­la­ti gép­ko­csi­ba fel­kar­ja köze­pé­ig benyúl­va a rend­őr feje és nyaka irá­nyá­ba szúrt. A rend­őr őrmes­ter azért, hogy védje a nya­kát, jobb vál­lát és kar­ját fel­húz­ta és a jármű közép­ső része felé húzó­dott és félig elfor­dult, így a kés a jobb fel­kar­ját érte, ame­lyen 3-4 cm hosszú­sá­gú felü­le­ti, vágott sérü­lést okozott.

 A regi­o­ná­lis nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét, majd gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a fér­fit, aki ellen hason­ló bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt már több bün­te­tő­el­já­rás is indult. A minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­te tíz évtől húsz évig ter­je­dő vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

Az ügyész­ség letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­re irá­nyu­ló indít­vá­nyá­ról hol­nap dönt a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírája.

A fotó az elkö­ve­tés esz­kö­zé­ről készült.