Főoldal » Hírek » Őrizetben a grúz embercsempész bűnszervezet tagjai – rendőrségi videóval – a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a két grúz fér­fi­nak és nőnek, akik egy hatá­ro­kon átnyú­ló szer­ve­zett bűn­el­kö­ve­tői kör tag­ja­i­ként követ­tek el bűncselekményeket.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a két férfi tagja volt egy olyan közel 20 grúz és azeri elkö­ve­tő­ből álló bűn­szer­ve­zet­nek, amely ille­gá­lis határ­át­lé­pők Török­or­szág­ból Nyugat-Európába eljut­ta­tá­sát szer­vez­te 2023. nya­rán. A Sze­ged­ről irá­nyí­tott szer­ve­zet­ben a két őri­zet­be vett férfi fel­ada­ta a szerb-magyar hatá­ron átjut­ta­tott ille­gá­lis határ­át­lé­pők Buda­pest­re szál­lí­tá­sa és ott a tovább szál­lí­tás előtt külön­bö­ző depó laká­sok­ban tör­té­nő elhe­lye­zé­se volt.  Az őri­zet­be vett nő fel­ada­ta volt, hogy a bűn­szer­ve­zet egyik tag­já­nak magyar szár­ma­zá­sú fele­sé­ge­ként bank­szám­lát nyis­son az ille­gá­lis határ­át­lé­pők által átadott pén­zek – mind­ezi­dá­ig közel 2,5 mil­lió forint  - szám­lá­ra tör­té­nő befi­ze­té­se és ezzel össze­füg­gés­ben az így meg­szer­zett vagyon bűnös ere­de­té­nek elfe­dé­se érdekében.

A bűn­szer­ve­zet­ben, az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés és pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a főügyész­ség a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát a szökés-elrejtőzés, a bűn­is­mét­lés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel indítványozta.

Az ügyé­szi indít­vá­nyok tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja ma fog dönteni.

A gya­nú­sí­tot­tak össze­han­golt rend­őr­sé­gi akció kere­té­ben tör­tént elfo­gá­sá­ról készült videó az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/hajnali-ebreszto-0