Főoldal » Hírek » Őrizetben a hivatalos személy elleni erőszakkal gyanúsított férfi és az ő bántalmazásával gyanúsított rendőrök is – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség nyo­mo­zást foly­tat hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te, vala­mint hiva­ta­los eljá­rás­ban elkö­ve­tett bán­tal­ma­zás bűn­tet­te miatt, mely ügyek­ben egy német állam­pol­gár­sá­gú férfi és két rend­őr őri­ze­tét ren­del­te el az ügyészség. 

A buda­pes­ti rend­őrök novem­ber 29-én bűn­cse­lek­mény gya­nú­ja miatt elő­ál­lí­tot­tak egy német fér­fit a kerü­le­ti rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra. Az elő­ál­lí­tott férfi arra panasz­ko­dott, hogy fázik, így az őt őrző rend­őr kien­ged­te a fog­dá­ról, hogy a folyo­són lévő ruhá­za­tát fel­ve­gye.  A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a puló­ver­ben madzag volt, ami önká­ro­sí­tás­ra lehet alkal­mas, így a rend­őr végül nem enged­te, hogy a puló­vert a férfi fel­ve­gye. Ekkor – a gyanú sze­rint – a német férfi fel­há­bo­ro­dá­sá­ban ököl­lel állon ütöt­te a rendőrt.

Ezt a rend­őr azon­nal jelen­tet­te, mire egy másik rend­őr érke­zett, aki oda­sza­ladt a kül­föl­di fér­fi­hoz, és – a gyanú sze­rint – több­ször gumi­bot­tal meg­ütöt­te. A föld­re került fér­fit a fog­da­őri fel­ada­to­kat ellá­tó rend­őr lefog­ta, míg társa foly­tat­ta az ütle­ge­lé­sét. A fér­fit ezután bekí­sér­ték az elő­ál­lí­tó helyiségbe.

A nyo­mo­zó ügyé­szek a német fér­fi­val szem­ben hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ját, míg a két rend­őr­rel szem­ben társ­tet­tes­ként hiva­ta­los eljá­rás­ban elkö­ve­tett bán­tal­ma­zás bűn­tet­té­nek a meg­ala­po­zott gya­nú­ját közöl­ték, majd elren­del­ték mind­há­rom gya­nú­sí­tott őrizetét.