Főoldal » Hírek » Őrizetben a rendőri intézkedés elől menekülő borsodi férfi - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak, köz­úti veszé­lyez­te­tés, ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés és becsü­let­sér­tés miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki az őri­zet­ben lévő fér­fit, és indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét.

2022. ápri­lis 11-én dél­előtt egy helyi férfi erő­sen ittas álla­pot­ban jelent meg a Put­no­ki Járá­si Hiva­tal­ban ügy­in­té­zés cél­já­ból, ahová a pár száz méter­re lévő ott­ho­ná­ból gép­jár­mű­vel érke­zett.

A kor­mány­hi­va­tal dol­go­zó­i­nak jel­zé­sé­re rend­őr jár­őrök jelen­tek meg a hely­szí­nen, akik ész­lel­ték, hogy a közép­ko­rú férfi a hiva­tal par­ko­ló­já­ból gép­ko­csi­val indul el a 26-os számú főúton Mis­kolc irá­nyá­ba.

A rend­őrök fény­jel­zés és sza­ka­szos kür­tö­lés mel­lett intéz­ke­dés alá kíván­ták vonni a fér­fit, aki ekkor gyor­sí­tás­ba kez­dett. Ami­kor a szol­gá­la­ti gép­jár­mű a férfi kocsi­ja mellé ért, – a fele­ző vona­lat is átlép­ve – autó­ját hir­te­len balra, a rend­őr­au­tó felé kor­má­nyoz­ta, amely­nek sofőr­je az ütkö­zést csak úgy tudta elke­rül­ni, hogy vész­fé­ke­zést alkal­ma­zott.

Miu­tán a rend­őr­au­tó a ter­helt gép­jár­mű­ve mögé húzó­dott, ismét elő­zé­sé­be kez­dett. Ekkor az elkö­ve­tő autó­já­val – irány­jel­zés nél­kül – hir­te­len kor­mány­moz­du­lat­tal balra kanya­ro­dott úgy, hogy az össze­üt­kö­zést a rend­őr ismét csak vész­fé­ke­zés­sel tudta elhá­rí­ta­ni.

A több köz­le­ke­dé­si sza­bályt meg­sze­gő férfi végül a laká­sa előtt állt meg, ahol a rend­őrök fel­szó­lí­tá­sa elle­né­re nem iga­zol­ta magát, és szi­dal­maz­ta, majd folya­ma­to­san meg­ölés­sel fenye­get­te őket és csa­lád­ju­kat. A rend­őrök testi kény­szert alkal­maz­tak az intéz­ke­dés­nek még per­ce­kig ellen­sze­gü­lő fér­fi­val szem­ben, és keze­it hátra bilin­csel­ve tör­ték meg az ellen­ál­lá­sát, aki még ezt köve­tő­en is az egyik rend­őr felé rúgott.

A regi­o­ná­lis nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét, majd gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a fér­fit, aki a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt egy évtől hét és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra szá­mít­hat.

Az ügyész­ség letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­re irá­nyu­ló indít­vá­nyá­ról ma dönt a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság.