Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Őrizetben a rendőröket lelövéssel fenyegető férfi - fotókkal - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség őri­zet­be vette és fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a rend­őrö­ket lelö­vés­sel fenye­ge­tő férfit.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a rend­őrök 2023. júni­us 6-án, dél­után meg­je­len­tek egy nóg­rá­di tele­pü­lés ingat­la­nán ami­att, mert a beje­len­tés sze­rint egy férfi bán­tal­maz­ta az idős lakó­tár­sát. Az intéz­ke­dő rend­őrök a beje­len­tő köz­re­mű­kö­dé­sé­vel elér­ték a távol­lé­vő fér­fit, aki a kihan­go­sí­tott tele­fo­non keresz­tül közöl­te, hogy ha a rend­őrök utána mer­nek menni, akkor le fogja őket lőni.

A rend­őrök rövid­del ezután meg­ta­lál­ták a fér­fit a tele­pü­lés egyik büfé­je előtt, ahol – miu­tán meg­lát­ta őket – rög­tön a rend­őrök felé indult és han­go­san azt kia­bál­ta, hogy „Meg­jöt­te­tek, akkor agyon fog­lak lőni ben­ne­te­ket!”, miköz­ben a keze­i­ben lévő, fegy­ver­nek lát­szó tár­gya­kat fel­emel­te. A rend­őrök fel­szó­lí­tot­ták, hogy dobja el a kezé­ben lévő tár­gya­kat, azon­ban a férfi ennek nem tett ele­get, mire az egyik rend­őr figyel­mez­te­tés cél­já­ból a leve­gő­be lőtt.

A férfi erre mind­két kezét leen­ged­te, és az egyik kezé­ben lévő, fegy­ver­nek lát­szó tár­gyat ismé­telt figyel­mez­te­tés­re eldob­ta, azon­ban a másik kezét a háta mögé rejt­ve közöl­te a rend­őrök­kel, hogy amit eldo­bott, az egy riasz­tó pisz­toly volt, viszont a hát­ra­tett kezé­ben éles lőfegy­ver van, amit akkor sem tesz le, ha lelö­vik, majd egy hir­te­len moz­du­lat­tal a fegy­vert elő­rán­tot­ta és az egyik rend­őr felé irányította.

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség elren­del­te a férfi őri­ze­tét, majd fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként kihall­gat­ta. A gya­nú­sí­tott a kihall­ga­tás során nem tett vallomást.

A regi­o­ná­lis nyo­mo­zó ügyész­ség – mivel az elkö­ve­tő­vel szem­ben fenn­áll a szö­kés és elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye – indít­vá­nyoz­za a férfi letar­tóz­ta­tá­sát. A letar­tóz­ta­tás­ról a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság Nyo­mo­zá­si Bírói Cso­port­ja a hol­na­pi napon fog dönteni.

Az üggyel kap­cso­lat­ban kiadott rend­őr­sé­gi köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/fegyverekkel-fogadta-a-rendoroket

A fotó­kon az elkö­ve­tő­től lefog­lalt fegy­ve­rek láthatók.