Főoldal » Hírek » Őrizetben a rendőrökre ásóval támadó férfi - fotóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és ember­ölés elő­ké­szü­le­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a 24 éves fér­fit, aki négy napja sza­ba­dult sza­bad­ság­vesz­tés büntetéséből.

2021. szep­tem­ber 14-én egy nyír­sé­gi tele­pü­lé­sen csa­lá­di vesze­ke­dés­ről szóló beje­len­tés alap­ján intéz­ked­tek a rend­őrök. Ennek során meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy az egyik férfi sze­re­pel a Körö­zé­si Nyil­ván­tar­tá­si Rend­szer­ben sza­bály­sér­té­si bír­ság meg nem fize­té­se miatt. A rend­őrök közöl­ték a fér­fi­val, hogy – mivel a bír­ság össze­gét a hely­szí­nen sem tudta meg­fi­ze­ti – elő fog­ják állítani.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint ekkor az eljá­rás alá vont férfi test­vé­re kije­len­tet­te, hogy „innen nem visz­tek el sen­kit”, majd egy alka­lom­mal meg­lök­te fivé­rét, aki ennek hatá­sá­ra elmenekült.

Az elkö­ve­tő ezután besza­ladt az udvar­ra, miköz­ben azt kia­bál­ta a rend­őrök­nek, hogy „pisz­tolyt kell rám fog­no­tok, ha el akar­já­tok vinni a test­vé­re­met”, majd magá­hoz vett egy 175 cen­ti­mé­ter nyél­hosszú­sá­gú ásót.

A férfi az ásót két kezé­be fogva a feje fölé emel­te, oda­lé­pett a szol­gá­la­ti sze­mély­gép­ko­csi­hoz, és az ásó­val a kocsi jobb első ajta­já­nak szél­vé­dő­je irá­nyá­ba ütött.

Végül a férfi az ásót meg­ál­lí­tot­ta még azelőtt, hogy azzal elta­lál­ta volna az autót, majd újra fel­emel­ve azt a feje fölé, táma­dó­lag a rend­őrök irá­nyá­ba indult, miköz­ben meg­ölés­sel fenye­get­te őket.

A rend­őrök eköz­ben több­ször ered­mény­te­le­nül szó­lí­tot­ták fel a fér­fit, hogy hagy­jon fel az erő­sza­kos maga­tar­tás­sal, – aki­nek végül az apja vette ki az ásót a kezé­ből–, majd test­vé­ré­hez hason­ló­an elmenekült.

A nyo­mo­zó ügyész­ség a – töb­bek között hason­ló cse­lek­mény elkö­ve­té­se miatt bün­te­tett férfi elfo­gá­sát köve­tő­en elren­del­te őri­ze­tét, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, és indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sa elrendelését.

Az elkö­ve­tő test­vé­re azóta is szö­kés­ben van.

Az elkö­ve­tés esz­kö­zé­ről a szem­lén készült a fotó.