Főoldal » Hírek » Őrizetben az agresszív nő, aki kórházba szállításkor támadt a rendőrre - fotókkal - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki azt az őri­zet­ben lévő 34 éves nőt, aki rend­őr­re támadt. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét. 

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint az ittas – és fel­te­he­tő­leg bódult álla­po­tú – nő 2022. júni­us 12-én, 8 óra­kor Ózdon, eddig tisz­tá­zat­lan körül­mé­nyek között kizu­hant a tár­sas­há­zi lakás abla­kán, miköz­ben könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Az ese­tet a segély­hí­vó köz­pont­hoz beje­len­tet­ték, ezért men­tő­ket és rend­őrö­ket küld­tek a hely­szín­re. A nő zavar­tan visel­ke­dett, kór­ház­ba szál­lí­tá­sát eluta­sí­tot­ta, azon­ban az élet­tár­sa meg­győz­te, ezért a men­tő­sök elin­dul­tak a kór­ház­ba. Útköz­ben a nő agresszív­vá vált, ezért a men­tők rend­őri segít­sé­gét kér­ték. Ami­kor a rend­őr beszállt a men­tő­be, a nő hir­te­len pofon ütöt­te az őrmes­tert,  mell­ka­sá­nál meg­ra­gad­ta az ingét, és eltép­te.

A rend­őr testi kény­szert alkal­ma­zott a nővel szem­ben, majd keze­it hátra hely­zet­ben meg­bi­lin­csel­ve szál­lí­tot­ták a kór­ház­ba, ahon­nan ada­tai fel­vé­te­le során – tovább­ra is meg­bi­lin­cselt kéz­zel – pró­bált távoz­ni. A rend­őrök vissza­kí­sér­ték és leül­tet­ték egy szék­re, egyi­kük a kar­ját fogva biz­to­sí­tot­ta az ellá­tás foly­ta­tá­sát, ami­kor az elkö­ve­tő lábát fel­húz­va meg­pró­bál­ta a rend­őrt tér­den rúgni, aki azon­ban a rúgást kar­já­val hárí­tot­ta.

Az ügyész­ség elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét, gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki és indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sát. A kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sét az is indo­kol­ja, hogy a nő bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt áll, és a cse­lek­ményt meg­elő­ző napon az eltil­tás hatá­lya alatt álló élet­tár­sa által veze­tett gép­ko­csi­val a rend­őri intéz­ke­dés elől elme­ne­kül­tek, miköz­ben egy útka­nya­ru­lat­nál a gép­ko­csi­val annak eltúl­zott sebes­sé­ge miatt fel­bo­rul­tak.

A kény­szer­in­téz­ke­dés­ről a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság ma dönt.

A fotók a szem­lén készül­tek.