Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Őrizetben az albérleti díjat erőszakkal behajtani akaró makói nő

A Makói Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a makói nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki erő­szak­kal pró­bál­ta meg behaj­ta­ni bér­le­ti díj követelését.

A gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tot­tól a sér­tett 2018. év végén bérbe vette makói házát havi 50.000 forin­tos bér­le­ti díj elle­né­ben. A ház­ból azon­ban négy nap tar­tóz­ko­dást köve­tő­en kiköl­tö­zött, bér­le­ti díjat nem fize­tett, ame­lyet a gya­nú­sí­tott több­ször pró­bált meg elkér­ni tőle. Ennek során 2019. már­ci­us 17. nap­ján, a dél­előt­ti órák­ban Makón, a bér­let tár­gyát képe­ző ingat­lan előtt elsé­tá­ló sér­tet­tet a gya­nú­sí­tott arcon ütöt­te, kia­bált vele, majd közöl­te, hogy azon­nal fizes­sen neki 10.000 forin­tot, vagy kér­jen köl­csön, külön­ben elvág­ja a tor­kát. Ennek oly módon is nyo­ma­té­kot adott, hogy ujjá­val a nya­kán mutat­ta mind­ezt a sér­tett felé. Miu­tán fenye­ge­té­sé­nek ered­mé­nye nem lett, még aznap dél­után fel­ke­res­te a sér­tet­tet, és az ingat­lan falát verve kia­bál­ta, hogy mind­annyi­an meg­hal­nak, akik a ház­ban van­nak, és fizes­se­nek, vagy meg­hal­nak. Ezt köve­tő­en meg­pró­bál­ta a sér­tet­tet a gya­nú­sí­tott meg­üt­ni, azon­ban őt meg­aka­dá­lyoz­ták ebben.

Az önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te, vala­mint a testi sér­tés vét­sé­ge miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a bűn­is­mét­lés veszé­lye okán tett indít­ványt a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

Az indít­vány tár­gyá­ban a járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon fog dön­tést hozni.