Főoldal » Hírek » Őrizetben egy külföldi férfi, aki hat török állampolgárságú személlyel a kocsijában próbálta leszorítani a rendőröket az autópályán - videóval - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak és köz­úti veszé­lyez­te­tés miatt nyo­moz egy - magát geor­giai és len­gyel ket­tős állam­pol­gár­nak valló - férfi ellen, aki rend­őrö­ket pró­bált leszo­rí­ta­ni az autópályán. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2023. május 3-án, reg­gel, a kül­föl­di férfi egy cseh honos­sá­gú sze­mély­gép­ko­csi­val úgy köz­le­ke­dett Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyé­ben Tor­nyos­né­me­ti irá­nyá­ba az M30-as autó­pá­lyán, hogy az autó­ban hat sze­mélyt – közü­lük ket­tőt a cso­mag­tar­tó­ban – szállított.

A rend­őrök intéz­ked­ni akar­tak vele szem­ben, ő azon­ban a jel­zés elle­né­re nem állt meg, hanem gyor­sít­va pró­bált mene­kül­ni a rend­őrök elől, akik­hez idő­köz­ben meg­erő­sí­tő erő­ként 2 másik rend­őr­au­tó is csat­la­ko­zott. A rend­őrök az autó­pá­lyán meg­kü­lön­böz­te­tő fény- és hang­jel­zés alkal­ma­zá­sá­val követ­ték az autót, mely során az elkö­ve­tő néhol 180 km/h sebes­ség­gel halad­va több alka­lom­mal, szán­dé­ko­san olyan kor­mány­moz­du­la­to­kat tett, hogy a rend­őrök az ütkö­zés elke­rü­lé­se érde­ké­ben hir­te­len irány­vál­tás­ra és féke­zés­re kényszerültek.

A férfi 25 kilo­mé­te­ren keresz­tül tartó mene­kü­lé­se során lehaj­tott az autó­pá­lyá­ról és több tele­pü­lé­sen átha­lad­va végül egy jobb­ra ívelő kanyar­ban eltúl­zott sebes­sé­ge miatt elve­szí­tet­te ural­mát a gép­ko­csi felett, lesod­ró­dott az úttest­ről, és az ott lévő autó­busz­meg­ál­ló beton talap­za­tá­nak ütközött.

Azzal, hogy a férfi szán­dé­ko­san köz­vet­len veszély­nek tette ki a rend­őrök és uta­sa­i­nak éle­tét, testi épsé­gét, vala­mint fenye­ge­tés­sel aka­dá­lyoz­ta a rend­őri intéz­ke­dést, hiva­ta­los sze­mély elle­ni és köz­le­ke­dé­si bűn­cse­lek­ményt is elkövetett.

A nyo­mo­zó ügyész­ség gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a 30 éves fér­fit, majd indít­vá­nyoz­ta letar­tóz­ta­tá­sa elren­de­lé­sét, amely­ről a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság ma dönt.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt külön eljá­rást folytat.

Az elkö­ve­tést a tér­fi­gye­lő kame­rák rögzítették.