Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Őrizetből való szabadulása napján ment lopni a vádlott - fotóval

A huszon­öt éves fér­fit rab­lás miatt vette őri­zet­be a rend­őr­ség 2018 nya­rán Győr­ben. Az őri­zet­ből har­mad­nap, a dél­előt­ti órák­ban sza­ba­don bocsá­tot­ták. Aznap dél­után lopá­si cél­lal bement egy étte­rem­be, ahol betört egy abla­kot, majd elmenekült.

Az elkö­ve­tőt azért vette őri­zet­be a rend­őr­ség, mert alkal­mi ivó­tár­sát 2018 nya­rán Győr­ben egy éjje­li idő­pont­ban, távo­zá­sa során hátul­ról, nagy erő­vel fel­lök­te, majd a föl­dön fekvő fér­fit meg­fe­nye­get­te, hogy meg­öli, ha nem adja oda a pénz­tár­cá­ját. A pénz­tár­cát a sér­tett a benne lévő 6.000 forint­tal és okmá­nya­i­val együtt átad­ta a támadójának.

Miu­tán az elkö­ve­tő sza­ba­dult az őri­zet­ből, még aznap bement egy étte­rem­be, amely­nek a tera­szá­ról meg­kí­sé­relt eltu­laj­do­ní­ta­ni egy 8.000 forint érté­kű meleg­szend­vics­sü­tőt. A hóna alatt a meleg­szend­vics­sü­tő­vel éppen betör­te az épü­let egyik abla­kát, mikor a tulaj­do­nos tet­ten érte, ezért elme­ne­kült a helyszínről.

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit rab­lás bűn­tet­té­vel és lopás vét­sé­gé­nek kísér­le­té­vel vádol­ja. Vele szem­ben 10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

A bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készült fotó az aláb­bi­ak­ban tekint­he­tő meg: