Főoldal » Hírek » Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség » Őrjöngve vert szét két autót egy családi vita miatt a szolnoki férfi - videóval - a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés és garáz­da­ság bűn­tet­te, ron­gá­lás bűn­tet­te és zak­la­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Szol­no­ki Járá­si Ügyész­ség azzal a szol­no­ki fér­fi­vel szem­ben, aki egy csa­lá­di vita miatt base­ball ütő­vel és csa­var­kulccsal verte szét a hoz­zá­tar­to­zó­ja saját és mun­ka­he­lyi gép­ko­csi­ját is.

A férfi 2022. augusz­tus 7-én, kora este, ittas álla­pot­ban meg­je­lent a köze­li hoz­zá­tar­to­zói szol­no­ki házá­nál, ahová a köz­tük lévő csa­lá­di konf­lik­tus miatt az ott lakó idő­sebb férfi hoz­zá­tar­to­zó­ja nem akar­ta been­ged­ni, őt távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel.

Ekkor a férfi egy base­ball ütő­vel a ház előtt par­ko­ló, a hoz­zá­tar­to­zó­ja hasz­ná­la­tá­ban lévő mun­ka­he­lyi gép­jár­mű­ve bal vissza­pil­lan­tó tük­rét lever­te és szél­vé­dő­jét betör­te, majd a ház kis­ka­pu­já­hoz ment, és az ott lakó fér­fit meg­ölés­sel fenye­get­ve pró­bál­ta meg ismét ráven­ni arra, hogy enged­je be a házba. Eköz­ben a kezé­ben lévő base­ball ütő­vel a kerí­tés kis­ka­pu­já­nak kilin­csét verte, majd a kerí­tés­re is fel­má­szott és meg­pró­bált bejut­ni az ingat­lan­ba, amit az ott lakó férfi testi erő­vel aka­dá­lyo­zott meg.

Mivel a vád­lott az ingat­lan­ba nem tudott bejut­ni és a base­ball ütő a nagy erejű üté­sek­től eltört, egy szer­szám­kulccsal a ház előtt par­ko­ló másik, a hoz­zá­tar­to­zó­ja tulaj­do­ná­ban lévő sze­mély­gép­ko­csi szél­vé­dő­jét, motor­ház­te­tő­jét, vissza­pil­lan­tó tük­re­it, lám­pá­it szét­ver­te, majd pedig a koráb­ban már base­ball ütő­vel meg­ron­gált gép­jár­mű még sér­tet­len abla­kát, lám­pá­it betör­te, motor­ház tete­jét összetörte.

Az idő­sebb férfi a gép­jár­mű­vek továb­bi ron­gá­lá­sá­nak meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben kiment az utcá­ra, ahol a vád­lott vele dula­kod­ni kez­dett azért, hogy az ingat­lan­ba az idő­sebb férfi belö­ké­sé­vel bejus­son. Ekkor az idő­sebb férfi segít­sé­gé­re sie­tett egy közel­ben lakó férfi, aki­vel közö­sen sike­rült a táma­dót már a kerí­té­sen belül a föld­re kény­sze­rí­te­ni, és ott tar­ta­ni a rend­őrök kiérkezéséig.

A meg­ron­gált gép­jár­mű­vek­ben 4.392.200 forint, vala­mint 1.621.544 forint kár keletkezett.