Főoldal » Hírek » Orrcsonttörés a lakótelepen - videóval - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészég sajtóközleménye

Súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki előbb egy hul­la­dék­gyűj­tő kon­té­nert gurí­tott a sér­tett felé, majd több­ször meg­ütöt­te és meg­rúg­ta, így az orr­csont­ját eltörte. 

A vád­irat sze­rint az ittas elkö­ve­tő 2022. már­ci­us 3-án, egy esz­ter­go­mi lakó­te­le­pi füves terü­le­ten a sér­tet­tet a fején és a tes­tén tíz alka­lom­mal ököl­lel meg­ütöt­te. A sér­tett férfi  az üté­sek követ­kez­té­ben a föld­re került, ahol az elkö­ve­tő foly­tat­ta a bán­tal­ma­zást, az áldo­zat fejét két­szer megrúgta.

A sér­tett­nek a bán­tal­ma­zást köve­tő­en az arcán több sérü­lé­se kelet­ke­zett, az orr­csont­ja eltö­rött, amely­nek tény­le­ges gyógy­tar­ta­ma négy hét.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a bün­te­tett fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélje.