Főoldal » Hírek » Országgyűlési választáson csalt egy férfi - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a 2018. évi ország­gyű­lé­si válasz­tá­son csaló férfi bün­te­té­sé­nek a meg­vál­toz­ta­tá­sá­ra tett indítványt.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék járt el az ügy­ben. Az íté­let sze­rint a férfi ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­je­lölt­ként sze­re­tett volna indul­ni a válasz­tá­son. A nyil­ván­tar­tás­ba vétel­hez szük­sé­ges számú aján­lást azon­ban nem tudta össze­gyűj­te­ni, ezért több száz hamis aján­lást szer­zett meg. Azo­kat a kérel­mé­vel együtt benyúj­tot­ta a válasz­tá­si bizott­ság­hoz. A fér­fit egyé­ni ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­je­lölt­ként nyil­ván­tar­tás­ba vet­ték. A nyil­ván­tar­tás­ba vétel után járó összeg­ről a párt­ja javá­ra lemon­dott, amit a Magyar Állam­kincs­tár folyó­sí­tott a párt­nak. A párt vég­el­szá­mo­lás alatt áll.

A férfi ugyan­eb­ben a válasz­tá­si idő­szak­ban egy isme­rő­sé­nek is segí­tett válasz­tá­si csa­lást elkö­vet­ni. A férfi meg­kért két nőt, hogy egy másik párt érde­ké­ben gyűj­tött aján­ló­ívek­ről sze­mé­lyes ada­to­kat másol­ja­nak át, az isme­rő­se által kép­vi­selt párt részé­re kiadott aján­ló­ívek­re. A férfi isme­rő­se a hamis aján­lá­so­kat hasz­nál­ta fel egyé­ni kép­vi­se­lő­je­lölt­ként tör­té­nő nyil­ván­tar­tás­ba véte­lé­hez. A nyil­ván­tar­tás­ba vétel után járó össze­get a Magyar Állam­kincs­tár folyó­sí­tot­ta ennek a párt­nak is. A párt fel­szá­mo­lás alatt áll.

A Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a fér­fit válasz­tás rend­je elle­ni bűn­tett, költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tett, bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge és több­rend­be­li fel­buj­tó­ként elkö­ve­tett sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés vét­ség miatt 10 hónap bör­tön­bün­te­tés­re és pénz­bün­te­tés­re ítél­te. A sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát 3 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te, a pénz­bün­te­tés meg­fi­ze­té­sé­re 20 havi rész­let­fi­ze­tést engedélyezett.

Az íté­let ellen az ügyész a rész­let­fi­ze­tés tör­vény­sér­tő meg­ál­la­pí­tá­sa, a férfi és védő­je fel­men­tés érde­ké­ben fellebbeztek.

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a pénz­bün­te­tés rész­let­fi­ze­té­sé­nek a tör­vény­ben írt fel­té­te­le nem álla­pít­ha­tó meg, ezért annak mel­lő­zé­sét indít­vá­nyoz­ta. A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű férfi bün­te­té­se – a nagy­szá­mú bűn­cse­lek­mény­re figye­lem­mel – ará­nyos és szükséges.

Másod­fo­kon a Győri Íté­lő­táb­la dönt.