Főoldal » Archív » Orvosi diploma nélkül kezelte a betegeket a fogtechnikus

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kuruzs­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a  fér­fi­vel szem­ben, aki orvo­si dip­lo­ma nél­kül, pén­zért, fogá­sza­ti beavat­ko­zá­so­kat végzett.

A férfi egy tata­bá­nyai fog­or­vo­si ren­de­lő mel­lett dol­go­zott fog­tech­ni­kus­ként, ezál­tal fog­or­vo­si keze­lé­se­ket nem hajt­ha­tott végre, mivel az orvo­si hatás­kör. A férfi ennek elle­né­re a ren­de­lé­si időt köve­tő­en bete­ge­ket foga­dott, akik azon­ban nem tud­tak arról, hogy nincs meg­fe­le­lő vég­zett­sé­ge. Ennek meg­fe­le­lő­en a fog­tech­ni­kus gyö­kér­ke­ze­lést, fog­kő­le­sze­dést vég­zett, fogat húzott, tömött, csi­szolt, ami­ért a páci­en­sek fizet­tek neki.

A férfi a jogo­su­lat­lan tevé­keny­sé­ge során 758.000 forin­tot keresett.

A fog­tech­ni­kus bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság dönt.

Tata­bá­nya, 2016. szep­tem­ber 23. napján

Dr. Reszl Ildikó

főügyész

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye