Főoldal » Hírek » Orvost próbáltak megvesztegetni – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy apa és édes­any­ja ellen, akik egy orvost pró­bál­tak meg­vesz­te­get­ni azért, hogy a lány­gyer­mek isko­lai hiány­zá­sa­it iga­zol­ja le.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott 13 éves leá­nya, a 2022-23-as tanév első felé­ben nagy számú isko­lai hiány­zást sze­dett össze. 2022 novem­be­ré­ben az apa fel­hív­ta házi­or­vo­sát, aki­től más­nap­ra a magán­ren­de­lé­sé­re idő­pon­tot kért lánya szá­má­ra, majd a tele­font édes­any­já­nak átad­ta azért, hogy a leiga­zo­lan­dó napo­kat egyeztesse.

A nagy­ma­ma közöl­te az orvos­sal, hogy leír­ja egy papír­ra, hogy mikor nem volt az uno­ká­ja isko­lá­ban, és arról is érdek­lő­dött a dok­tor­tól, hogy mennyi pénzt adjon oda a kis­lány­nak, „100.000 forint­ból kijönnek-e”. Az orvos ekkor fel­hív­ta a hoz­zá­tar­to­zók figyel­mét arra, hogy kizá­ró­lag a vizs­gá­lat díját kell majd kifizetni.

Más­nap, ami­kor a kis­ko­rú gyer­mek a ren­de­lé­sen meg­je­lent, egy papírt és egy borí­té­kot tett le az orvos asz­ta­lá­ra. A papí­ron az isko­lai hiány­zá­sok dátu­mai sze­re­pel­tek, a borí­ték­ban pedig a kész­pénz volt. A borí­té­kot az orvos fel­bon­tás nél­kül vissza­ad­ta a gyer­mek­nek, és a kért orvo­si iga­zo­lá­so­kat sem állí­tot­ta ki, csu­pán egy ambu­láns lapot az azna­pi ellátásról.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vár­me­gyei Főügyész­ség az apát és édes­any­ját vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, velük szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re tett indít­ványt vád­ira­tá­ban azzal, hogy vagyon­el­kob­zást ren­del­jen el a törvényszék.