Főoldal » Hírek » Orvul támadt egy idős nőre a villamoson és kirabolta – FOTÓKKAL

A férfi a vil­la­mo­son hátul­ról támadt utas­tár­sá­ra, nyak­lán­cot köve­telt és élet­ve­szé­lye­sen bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet. a Fővá­ro­si Főügyész­ség minő­sí­tett rab­lás és élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat, és tény­le­ges élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tést indítványozott.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy har­minc­ki­lenc éves férfi 2018. decem­ber 18-án rövid­del dél után a 14M jel­zé­sű vil­la­mo­son uta­zott, ame­lyen fel­fi­gyelt az egye­dül ülő idős­ko­rú nőre. A férfi a nőt hátul­ról meg­ütöt­te, majd az ütés követ­kez­té­ben elesett sér­tet­tet tovább bán­tal­maz­ta és fenye­get­te. A táma­dó arany nyak­lán­cot köve­telt a sér­tet­től, aki közöl­te, hogy nincs nála, ezért a férfi a nő tás­ká­ját vette el, majd leszállt a vil­la­mos­ról. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben köz­ve­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső ter­helt ellen idős­ko­rú sér­tett sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és élet­ve­szély okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Törvényszékre.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság – hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként – ítél­je élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés­re a vád­lot­tat, és álla­pít­sa meg, hogy  fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó, vala­mint tilt­sa el a köz­ügyek gyakorlásától.

A vád­lott  jelen­leg más ügy­ben kisza­bott jog­erős sza­bad­ság­vesz­té­sét tölti.

A rend­őr­ség által készí­tett fotók itt láthatók: