Főoldal » Hírek » Összehangolt módszerrel csalt el közel 1 milliárd forint adót a cégcsoport - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Megyei Főügyész­ség külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy hat­va­nas éve­i­ben járó kapos­vá­ri fér­fi­val és öt tár­sá­val szem­ben. Az elkö­ve­tők több vál­lal­ko­zás­ból álló cég­cso­port köz­ter­he­it csök­ken­tet­ték jog­el­le­ne­sen, mellyel közel 1 mil­li­árd forint kárt okoz­tak az álla­mi költségvetésnek.

A vád­lott által veze­tett, jól pros­pe­rá­ló, és az ország terü­le­tén több gyár­egy­ség­gel ren­del­ke­ző cég­cso­port jelen­tős élő­mun­kát igény­lő tevé­keny­sé­get foly­ta­tott, amely­hez a dol­go­zók egy részét munkaerő-kölcsönzéssel biz­to­sí­tot­ták. Később, az adó­jog­sza­bá­lyok vál­to­zá­sa foly­tán a mun­ka­erő köl­csön­zé­se után meg­fi­ze­tett álta­lá­nos for­gal­mi adót már nem tud­ták levon­ni, ezért a vád­lott a roko­na­it, és egy másik cég veze­tő­it bevon­va kidol­go­zott egy olyan mód­szert, ami­vel jog­el­le­ne­sen csök­ken­ti tudta a közterheit.

A mód­szer lénye­ge sze­rint a cég­cso­port által fog­lal­koz­ta­tott mun­ká­so­kat átje­len­tet­ték a másik vál­lal­ko­zás­ba anél­kül, hogy mun­ka­he­lyük és fel­ada­ta­ik tény­le­ge­sen meg­vál­toz­tak volna. Ezután a tény­le­ges gaz­da­sá­gi tevé­keny­sé­get való­já­ban nem foly­ta­tó vál­lal­ko­zás valót­lan szám­lá­kat állí­tott ki a cég­cso­port felé úgy, mint­ha a ter­me­lő tevé­keny­sé­get alvál­lal­ko­zó­ként ők végez­ték volna el, majd ezen fik­tív költ­ség­szám­lá­kat fel­hasz­nál­va a cég­cso­port az ÁFA fize­té­si köte­le­zett­sé­gét jelen­tő­sen csök­ken­tet­te. A cég­cso­port ráadá­sul a tény­le­ge­sen álta­la fog­lal­koz­ta­tott dol­go­zók béré­nek egy részét sem legá­li­san fizet­te ki, így a köz­ter­he­ket e kör­ben sem egyen­lí­tet­te ki.

A valós tevé­keny­sé­get való­já­ban nem foly­ta­tó másik vál­lal­ko­zás­nak a cég­cso­port­tól szár­ma­zó bevé­te­le után kelet­ke­ző, jelen­tős össze­gű adó­ját maga is meg­kí­sé­rel­te csök­ken­te­ni, ezért egy szám­la­gyár­nak hasz­nált cég­től több száz­mil­lió forint érté­kű fik­tív szám­lát foga­dott be. A vád­lot­tak ezek­kel a mód­sze­rek­kel több mint 800 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak az álla­mi költségvetésnek. 

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­re benyúj­tott vád­ira­tá­ban öt vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés, köz­ügyek­től eltil­tás és pénz­bün­te­tés, míg egy vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.