Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Összetörte a lopásra kiszemelt autót

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­le és több­rend­be­li lopás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 26 éves ágas­egy­há­zi fér­fi­val szem­ben, aki tavaly júni­us­ban koráb­bi mun­ka­adó­ja kecs­ke­mé­ti tele­pé­ről az ülés alatt tárolt indí­tó­kulccsal egy pla­tós teher­gép­ko­csit lopott el, majd három nap­pal később egy bel­vá­ro­si autó­mo­só­ból úgy akart a lopott jár­mű­vel kito­lat­ni, hogy azt a siker­te­len manő­ver köz­ben összetörte.

A 26 éves férfi 2018. júni­us 15-re vir­ra­dó­ra koráb­bi mun­ka­adó­ja kecs­ke­mé­ti tele­pé­ről azért vitt el egy pla­tós teher­au­tót, hogy azt jog­ta­la­nul hasz­nál­ja. A vád­lott tudta, hogy az indí­tó­kul­csot az ülés alatt tárol­ják és azt is, hogy a for­gal­mi enge­dély szin­tén az autó­ban van, így kihasz­nál­va a hely­is­me­re­tét, zavar­ta­la­nul kihaj­tott a telep­ről. A teher­au­tó azon­ban az egyik Kecs­ke­mét­ről kive­ze­tő útsza­ka­szon meg­hi­bá­so­dott, ezért a férfi kény­te­len volt az út szé­lén hagyni.

Három nap­pal később, 2018. júni­us 18-án éjfél­kor a férfi bement egy bel­vá­ro­si autó­mo­só iro­dá­já­ba és a cég egyik sze­mély­gép­ko­csi­já­nak indí­tó­kul­csát magá­hoz véve az egyik ott par­ko­ló autó­val elin­dult. Tola­tás köz­ben azon­ban nem volt elég figyel­mes, emi­att a mosó bejá­ra­ta mel­let­ti osz­lop­nak haj­tott és az autó cso­mag­tar­tó­ját, továb­bá hátsó lök­há­rí­tó­ját össze­tör­te, 400 ezer forint kárt okoz­va ezzel. Miu­tán ez a kísér­le­te nem járt siker­rel, vissza­ment az iro­dá­ba, az indí­tó­kul­csot vissza­tet­te az ere­de­ti helyé­re, majd egy másik gép­ko­csi­val végül elhaj­tott a telep­ről. A lopott jár­mű­vet még aznap meg­ta­lál­ták és vissza­ad­ták tulajdonosának.

A férfi nem­csak autók­kal pró­bál­ko­zott ezek­ben a napok­ban, hanem egy bel­vá­ro­si tár­sas­ház első eme­le­ti laká­sá­nak terasz­aj­ta­ját befe­szít­ve meg­kí­sé­relt egy lakás­ba is bemen­ni, ám ez végül nem sike­rült neki. Azon­ban a terasz­aj­tó befe­szí­té­sé­vel így is 287 ezer forint kárt okozott.

A bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat az ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­le és több­rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Mivel a férfi egy koráb­bi fegy­ház­bün­te­tés­ből ked­vez­ménnyel sza­ba­dul­va követ­te el a mos­ta­ni bűn­cse­lek­mé­nye­ket, az ügyész­ség ezen bün­te­té­se vég­re­haj­tá­sá­nak foly­ta­tá­sát is indít­vá­nyoz­za. A jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.