Főoldal » Hírek » Összeverekedtek a diszkóban, életveszélyes sérülés lett a vége - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt három fér­fi­val szem­ben, akik egy sze­ge­di szó­ra­ko­zó­he­lyen vere­ked­tek össze, úgy, hogy egyi­kük élet­ve­szé­lye­sen megsérült.

A vád­irat sze­rint 2020. októ­ber 24-én este a vád­lot­tak két külön bará­ti tár­sa­ság tag­ja­ként, elő­ze­tes ital­fo­gyasz­tást köve­tő­en bemen­tek egy bel­vá­ro­si zenés szó­ra­ko­zó­hely­re. A tánc­té­ren az egyik vád­lott az ott szó­ra­ko­zó hölgy ven­dé­gek­kel szem­ben tola­ko­dó­an visel­ke­dett, ezért őt a másik vád­lott ellök­te, vala­mint ököl­lel, a bal szeme alatt meg­ütöt­te. A bán­tal­ma­zott fér­fi­nak barát­ja sie­tett a segít­sé­gé­re, aki pró­bál­ta isme­rő­sét és annak táma­dó­ját szétválasztani.

Az ese­mé­nye­ket ész­lel­ve a biz­ton­sá­gi őrök a három vád­lot­tat a disz­kó­ból kive­zet­ték, azon­ban az utcán közöt­tük hama­ro­san ismét szó­vál­tás, majd tett­le­ges­ség ala­kult ki, mely­nek során a koráb­bi bán­tal­ma­zó vád­lot­tat a két másik férfi köz­re­fog­ta, és őt közö­sen élet­ve­szé­lyes sérü­lést ered­mé­nye­ző módon bán­tal­maz­ták, mely­nek csak a biz­ton­sá­gi őrök ismé­telt köz­be­lé­pé­se vetett véget.

A vád­lot­ta­kat a főügyész­ség társ­tet­tes­ség­ben elkö­ve­tett, élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel, míg az élet­ve­szé­lyes sérü­lést elszen­ve­dett tár­su­kat cso­por­to­san, nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.