Főoldal » Archív » Összevesztek, négyszer szúrta meg

A Pest Megyei Főügyész­ség kez­de­mé­nyez­te egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint meg­öl­te egy vita során munkatársát.

A sér­tett és a gya­nú­sí­tott együtt dol­goz­tak egy érdi ház fel­újí­tá­sán, ahol ezen  mun­ká­la­tok alatt lak­tak is. A gyanú sze­rint 2020. már­ci­us 7-én éjjel a sér­tett és a gya­nú­sí­tott össze­vesz­tek és a vita során a gya­nú­sí­tott egy kés­sel, három­szor a mell­ka­sán és egy­szer a hátán meg­szúr­ta a sértettet.

A szú­rá­sok követ­kez­té­ben kiala­kult vér­zé­ses sokk miatt a sér­tett a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság ember­ölés bűn­tet­té­vel gya­nú­sít­ja a férfit.

A Pest Megyei Főügyész­ség kez­de­mé­nyez­te a letar­tóz­ta­tá­sát, jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa érdekében.