Főoldal » Hírek » Öt év után derült ki a gyilkosság - fotókkal és rendőrségi videóval - a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bara­nya Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy bara­nyai férfi ellen, aki 2017-ben meg­öl­te szom­széd­ját, akit ezután öt évig eltűnt­ként tar­tot­tak nyil­ván.

A vád sze­rint a vád­lott ugyan­azon kis bara­nyai falu­ban lakott a sér­tet­tel, aki­vel gyak­ran össze­jár­tak, együtt ita­loz­tak. 2017. júni­us köze­pén az egyik este a sér­tett ittas álla­pot­ban meg­je­lent a vád­lott laká­sá­nál, ahol közö­sen foly­tat­ták az ita­lo­zást. Ennek során közöt­tük szó­vál­tás ala­kult ki, majd a vád­lott egy kony­ha­kés­sel nya­kon szúr­ta a sér­tet­tet, aki ennek követ­kez­té­ben meg­halt.

A vád­lott haj­nal­ban a holt­tes­tet egy pok­róc­ba teker­te, majd az udva­ron talál­ha­tó garázs alat­ti sze­re­lő­ak­ná­ba dobta, amely­re hamut, meszet és külön­fé­le hul­la­dé­kot hal­mo­zott fel. A sér­tett hasz­ná­la­ti tár­gya­it, ruhá­za­tát és a kést a vád­lott eldob­ta.

A meg­ölt fér­fit néhány nap múlva keres­ni kezd­ték, őt nem talál­ták. A falu­ban ezt köve­tő­en vele kap­cso­lat­ban az a szó­be­széd ala­kult ki, hogy kül­föld­re távo­zott. Mivel a későb­bi­ek­ben sem lehe­tett továb­bi infor­má­ci­ót meg­tud­ni vele kap­cso­lat­ban, ezért a rend­őr­ség körö­zé­sét ren­del­te el.

2021 janu­ár­já­ban a vád­lott egy falu­be­li­jé­vel a házát elcse­rél­te, azon­ban közöl­te az új lakó­val, hogy a garázs­ban elás­ta koráb­ban elpusz­tult kutyá­ját, ezért annak marad­vá­nya­it elvi­szi magá­val az új házá­ba. Ezzel egy­idő­ben a vád­lott ittas álla­pot­ban több­ször tett uta­lást a sér­tett meg­ölé­sé­re falu­be­li isme­rő­se­i­nek.

A rend­őr­ség 2022 decem­be­ré­ben tar­tott ház­ku­ta­tás során talál­ta meg az elhunyt csont­ja­it a vád­lott új laká­sá­nak pad­lá­sán.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye az ember­ölés bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas. A vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban van.