Főoldal » Hírek » Öt éven át tárolt veszélyes hulladékot az ingatlanán egy férfi - fotókkal - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség veszé­lyes hul­la­dék­ra elkö­ve­tett hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy Fejér megyei tele­pü­lé­sen lévő ingat­la­nán 5 éven keresz­tül tárolt veszé­lyes hulladékot.

A vád­irat sze­rint a férfi nyug­dí­já­nak kiegé­szí­té­se érde­ké­ben 2017 óta foly­tat rend­sze­res hul­la­dék­gaz­dál­ko­dá­si tevé­keny­sé­get. Ennek során a mások által az utcá­ra kihe­lye­zett hul­la­dék­ká vált tár­gya­kat a tulaj­do­no­sok enge­dé­lyé­vel begyűj­töt­te, majd azo­kat az ingat­la­na udva­rán enge­dély nél­kül elhelyezte.

A férfi a hul­la­dé­kot szét­vá­lo­gat­ta, annak egy részét az ingat­lan fűté­se során eltü­zel­te, a fém­tar­tal­mú anya­go­kat külön­bö­ző átve­vő tele­pe­ken érté­ke­sí­tet­te, míg a fenn­ma­ra­dó hul­la­dé­kot az ingat­la­nán tárol­ta. A férfi 96 m3 hul­la­dé­kot hal­mo­zott fel, amely ház­tar­tá­si hul­la­dé­kok mel­lett tar­tal­ma­zott veszé­lyes anya­go­kat is, így gép­jár­mű elekt­ro­ni­kai alkat­ré­sze­ket, fes­té­kes vöd­rö­ket, veszé­lyes anya­got tar­tal­ma­zó cso­ma­go­lá­si anya­go­kat. A vád­lott veszé­lyes hul­la­dék­nak minő­sü­lő akku­mu­lá­to­ro­kat is érté­ke­sí­tett. A férfi a veszé­lyes hul­la­dé­kot az egyéb hul­la­dék­kal kever­ten helyez­te el, amely miatt az tel­jes egé­szé­ben veszé­lyes hul­la­dék­nak minősül.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben, tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.