Főoldal » Hírek » Öt ittas vezetőt állítottak bíróság elé egy napon Kiskunhalason - FOTÓKKAL - Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség 2021. szep­tem­ber 9-én ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban össze­sen négy fér­fit és egy nőt állí­tott bíró­ság elé, akik 2021. augusz­tus 21-én és 22-én egy Kis­kun­ha­las kör­nyé­ki köz­ség­ben itta­san vezet­tek autó­kat, ket­ten uta­so­kat is szállítottak.

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség a rend­őr­ség­gel együtt­mű­köd­ve kiemelt figyel­met for­dít az ittas veze­tők elle­ni hatá­ro­zott fel­lé­pés­re. Az ittas veze­tés a leg­gya­ko­ribb köz­le­ke­dé­si bűn­cse­lek­mény, ami szá­mos súlyos, halá­los bal­ese­tet oko­zott már az uta­kon. Az ittas veze­tő nem­csak a saját, de mások éle­tét is veszélyezteti.

A járá­si ügyész­ség által teg­nap bíró­ság elé állí­tott vád­lot­tak 2021. augusz­tus 21-én és 22-én egy Kis­kun­ha­las kör­nyé­ki köz­ség­ben vezet­tek itta­san autó­kat. A kis­kun­ha­la­si rend­őrök egy autós­ta­lál­ko­zó kap­csán tar­tot­tak köz­le­ke­dés­ren­dé­sze­ti akci­ót a tele­pü­lé­sen, ami­nek a célja az ittas jár­mű­ve­ze­tők kiszű­ré­se volt.

A tet­ten ért vád­lot­tak közül ket­ten uta­so­kat is szál­lí­tot­tak. Az összes ittas veze­tő­nek volt veze­tői enge­dé­lye, de a jogo­sít­vá­nya­i­kat az intéz­ke­dő rend­őrök a hely­szí­nen elvet­ték. Az egyik férfi ittas jár­mű­ve­ze­tés miatt már volt bün­tet­ve, a többi ittas veze­tő bün­tet­len előéletű.

Az ügyész­ség a sza­bad­lá­bon lévő vád­lot­ta­kat gyor­sí­tott eljá­rás­ban 2021. szep­tem­ber 9-én bíró­ság elé állí­tot­ta. A Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en vala­mennyi vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki és velük szem­ben pénz­bün­te­tést, vala­mint köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást sza­bott ki. A pénz­bün­te­tés leg­ma­ga­sabb össze­ge 210.000 forint, míg a leg­hosszabb eltil­tás 1 év 4 hónap volt.

Négy vád­lott ese­té­ben az íté­let jog­erő­re emel­ke­dett, egy ittas veze­tő ügyé­ben a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért fellebbezett.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott rend­őr­sé­gi köz­le­mény és képek az aláb­bi­ak­ban érhe­tők el: Ittas akció a hét­vé­gi autós­ta­lál­ko­zón | A Magyar Rend­őr­ség hiva­ta­los hon­lap­ja (police.hu)