Főoldal » Hírek » Öt nap, kilenc autó és egy balta - Fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy soro­zat­tol­vaj fér­fi­val szem­ben, aki öt nap alatt kilenc autót tört fel és akku­mu­lá­tort, rádi­ós­mag­nót, hang­szó­rót, pendrive-ot, sőt az egyik jár­mű­ből két üveg pezs­gőt lopott el. Egy alka­lom­mal fia­tal­ko­rú társa is volt, ekkor bal­tá­val tör­ték be az abla­kot azért, hogy némi apró­pénzt vigye­nek el.

A vád­irat sze­rint a kecs­ke­mé­ti férfi 2020 máju­sá­ban éjje­len­te a laká­sá­hoz köze­li utcák­ban - három alka­lom­mal köz­vet­le­nül a szom­szé­dai előtt - par­ko­ló autók abla­kát törte be azért, hogy a ben­nük lévő érté­ke­ket ellop­ja. Az autók fel­tö­ré­sé­vel álta­lá­ban több kárt oko­zott, mint amek­ko­ra érté­ket ello­pott. Egyik szom­széd­ja autó­já­ból meg­pró­bál­ta a rádi­ós­mag­nót és az akku­mu­lá­tort kisze­rel­ni, ám végül mind­össze egy egész­ség­ügyi dobozt tudott elvin­ni.  A kábe­lek elvá­gá­sá­val azon­ban 37 ezer forint kárt oko­zott. Másik szom­széd­ja autó­já­nak pil­lan­gó­üve­gét kitör­te, az ajtót kinyi­tot­ta és a motor­tér­ből egy akku­mu­lá­tort lopott el.

Egy alka­lom­mal fia­tal­ko­rú társa is volt, aki­vel együtt egy kör­nyék­be­li utcá­ban par­ko­ló autó bal első abla­kát bal­tá­val betör­ték, ám mind­össze 2 ezer forint apró­pénzt tud­tak maguk­kal vinni. Az autó­ban így is 50 ezer forint kárt tettek.

Elfo­gá­sa előt­ti éjsza­ka a férfi egy köze­li tár­sas­ház par­ko­ló­já­ban ezzel a mód­szer­rel két üveg pezs­gőt vett ki az utas­tér­ből. Ugyan­ezen az éjje­len egy másik áldo­za­ta autó­já­nak vászon­te­te­jét vágta ki azért, hogy az össze­sen 60 ezer forint érté­kű akku­mu­lá­tort, rádi­ós­mag­nót, szer­szám­kész­le­tet ellop­ja. A ron­gá­lás­sal 200 ezer forint kárt oko­zott az autó tulajdonosának.

Az ügyész­ség a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit dolog elle­ni erő­szak­kal, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A jelen­leg más ügy­ben kisza­bott bör­tön­bün­te­té­sét töltő férfi és sza­bad­lá­bon lévő fia­tal­ko­rú társa ügyé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság hoz döntést. 

A fotók a hely­szí­ne­lés­kor készültek.