Főoldal » Hírek » Öten támadtak két ittas férfira – VIDEÓVAL - a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt négy fér­fi­val és egy nővel szem­ben, akik tavaly ősszel Kis­te­le­ken, egy park­ban meg­ver­tek két személyt.

A vád­irat sze­rint 2023. novem­ber 18-án, haj­na­li egy óra­kor a vád­lot­tak Kis­te­lek köz­pont­já­ban arra let­tek figyel­me­sek, hogy két ittas férfi vitat­koz­ni kezd. Ennek hatá­sá­ra az ötfős tár­sa­ság férfi tag­jai neki­es­tek a sér­tet­tek­nek, őket több alka­lom­mal meg­rúg­ták és ököl­lel meg­ütöt­ték, a velük lévő nő pedig a váll­tás­ká­já­val súj­tott le rájuk.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben az egyik sér­tett 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­ta­kat cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság­gal, vala­mint könnyű testi sér­tés­sel vádol­ja. Bűnös­sé­gük kér­dé­sé­ben Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

Az eset­tel össze­füg­gés­ben közölt fel­vé­te­len a tér­fi­gye­lő kame­ra által rög­zí­tett ese­mé­nyek láthatók.