Főoldal » Archív » Otthonában próbálta meg kirabolni a 94 éves asszonyt

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt két hét­tel az elkö­ve­tés után emelt vádat azzal a 22 éves bala­ton­sza­ba­di fér­fi­val szem­ben, aki erő­szak­kal akar­ta meg­sze­rez­ni egy idős asszony érté­ke­it, de a sér­tett ellen­ál­lá­sa miatt üres kéz­zel távozott.

A férfi 2019. feb­ru­ár­já­ban a dél­előt­ti órák­ban feszí­tő­va­sat, csa­var­hú­zót és mun­kás­kesz­tyűt vett magá­hoz, majd egy Zamár­di­ban lévő csa­lá­di ház­hoz bicik­li­zett, mivel fel­té­te­lez­te, hogy onnan nagyobb érté­ke­ket tud zsák­má­nyol­ni. A vád­lott az egyik föld­szin­ti abla­kot befe­szít­ve jutott az ingat­lan­ba, ahol mielőtt kuta­tás­ba kezd­he­tett volna, a nap­pa­li­ban szem­be talál­ko­zott a véde­ke­zés­re idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes, vékony test­al­ka­tú sér­tet­tel, akit meg­ra­ga­dott és tőle eré­lye­sen pénzt követelt.

A férfi azért, hogy a köve­te­lé­sé­nek nyo­ma­té­kot adjon, az ablak befe­szí­té­sé­hez hasz­nált csa­var­hú­zót az idős asszony tor­ká­hoz sze­gez­te, aki ekkor segít­sé­gért kez­dett kia­bál­ni. A vád­lott befog­ta a sér­tett szá­ját, majd a ruhá­já­nál és kezé­nél fogva az eme­let felé kezd­te von­szol­ni. Az idős sér­tett kitar­tó­an ellen­állt és folya­ma­to­san segít­sé­gért kia­bált, ezért a vád­lott inkább elmenekült.

Az idős asszony segély­ki­ál­tá­sa­it a szom­szé­dok is meg­hal­lot­ták, így üldö­ző­be vet­ték az előbb kerék­pár­ral, majd futva mene­kü­lő vád­lot­tat, és a sió­fo­ki rend­őrök érke­zé­sé­ig feltartóztatták.

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a letar­tóz­ta­tás­ban lévő, külö­nös vissza­eső vád­lot­tat fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­je, mely­nek tar­ta­mát – amennyi­ben a vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról – 7 évben álla­pít­sa meg. Az ügyész­ség az idős sér­tett kímé­le­te érde­ké­ben indít­ványt tett arra is, hogy a bíró­sá­gi mel­lőz­ze a sze­mé­lyes jelen­lé­tét igény­lő eljá­rá­si cselekményeket.