Főoldal » Hírek » Otthonában rabolták ki a 80 éves férfit – Fotóval – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt két haj­lék­ta­lan fér­fi­val szem­ben, akik a saját házá­ban támad­tak rá az idős  fér­fi­ra, több­ször meg­ütöt­tek azért, hogy pén­zét megszerezzék. 

A vád­irat sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű, haj­lék­ta­lan­ként élő vád­lot­tak 2023. szep­tem­ber 3-án kora dél­után meg­je­len­tek a sér­tett házá­nál. A két férfi a nyi­tott kapun keresz­tül bement a ház udva­rá­ra, beszél­get­ni kezd­tek az idős fér­fi­val, aki a falu pia­cá­ról ismer­te az idő­sebb elkö­ve­tőt. A vád­lot­tak meg­kér­ték a sér­tet­tet, hogy főz­zön nekik kávét, aki ebbe bele­egye­zett és emi­att bement a házba.

A vád­lot­tak követ­ték a 80 éves, rosszul látó és járó­bot­tal köz­le­ke­dő fér­fit, aki­től ekkor már ételt és ruhát is köve­tel­tek. Ezután, azért, hogy a pén­zét meg­sze­rez­zék, a fia­ta­labb vád­lott lefog­ta, majd tár­sá­val együtt több­ször meg­ütöt­te az idős fér­fit, aki­nek nad­rág­zse­bé­ből az idő­sebb vád­lott – mivel koráb­bi isme­ret­sé­gük okán tudta, hogy a sér­tett itt tart­ja a pén­zét – kivett 45.500 forin­tot. A sér­tett a dula­ko­dá­sa során elő­vet­te a mobil­te­le­fon­ját, hogy segít­sé­get hív­jon, azon­ban ezt a vád­lot­tak ész­re­vet­ték és a fia­ta­labb elkö­ve­tő kiütöt­te a tele­font a sér­tett kezé­ből. A vád­lot­tak ezt köve­tő­en távoz­tak a ház­ból, a pénzt egy­más között elosz­tot­ták és ital­ra költötték.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

A kalo­csai rend­őrök a két elkö­ve­tőt még az elkö­ve­tés nap­ján azo­no­sí­tot­ták, elfog­ták és őri­zet­be vet­ték. Az ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő két fér­fit minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és ezért velük szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kalo­csai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A mel­lé­kelt, szem­lén készült fotón a sér­tett tele­fon­ja látható.

A képen a sértett kezéből kiütött, törött mobiltelefon látható.