Főoldal » Archív » Otthonukban termesztettek kábítószert - vádemelés - FOTÓKKAL

A Mohá­csi Járá­si Ügyész­ség kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat két bara­nyai férfi ellen, akik ott­ho­nuk­ban ter­mesz­tet­tek kábítószert.

A vád sze­rint a vád­lot­tak egyi­ke egy bara­nyai falu­ban egy kül­tel­ki tanyán ter­mesz­tett kan­na­biszt. A tanya terü­le­tén ter­mesz­tett össze­sen 70 tő kan­na­bisz növény neve­lé­sé­hez szük­sé­ges mago­kat a vád­lott 2018. év ele­jén az inter­ne­ten vásárolta.

A férfi a tanyá­ja mel­lett a lakó­he­lyén kábí­tó­szer ter­mesz­té­sé­re alkal­mas helyi­sé­get ala­kí­tott ki. Az ingat­la­non álló mel­lék­he­lyi­ség­ben, illet­ve a ház föld­szint­jén nát­ri­um­lám­pá­kat helye­zett el, vala­mint a növény ter­mesz­té­sé­hez szük­sé­ges szel­lőz­te­tést ala­kí­tott ki. A férfi laká­sán és a tanyá­ján 2018 szep­tem­be­ré­ben haj­tot­tak végre ház­ku­ta­tást, mely­nek során 70 tő kan­na­biszt, leszü­re­telt, kiszá­rí­tott növé­nye­ket, vala­mint a ter­mesz­tés­hez szük­sé­ges beren­de­zé­se­ket fog­lal­tak le.

Az ügy másik vád­lott­ja Auszt­ri­á­ban vásá­rolt 10 db kan­na­bisz­ma­got, melye­ket 2018 máju­sá­ban lakó­he­lyé­nek kert­jé­ben elül­te­tett. A tíz mag­ból nyolc tő eredt meg. A fér­fi­nál szin­tén 2018 szep­tem­be­ré­ben tar­tot­tak ház­ku­ta­tást, mely­nek során a cse­kély mennyi­sé­get meg­ha­la­dó mennyi­sé­gű kábí­tó­szert fog­lal­tak le nála.

A két férfi cse­lek­mé­nye a ter­mesz­tés­sel elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sa bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le egy­től öt évig ter­je­dő szabadságvesztés.