Főoldal » Hírek » Ötven doboz illegális potencianövelőt akart Bécsbe vinni -fotóval - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség gyógy­szer­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki a pót­ke­rék alatt 50 doboz Magyar­or­szá­gon nem enge­dé­lye­zett poten­cia­nö­ve­lő­szert elrejt­ve lépett be Szer­bia felől Magyarországra.

A vád­irat sze­rint a Bécs­ben élő magyar férfi 2023. már­ci­us 5-én, dél­után, a Bács­al­má­si Köz­úti Határ­át­ke­lő­he­lyen Szer­bia felől érke­zett belé­pés­re azzal a cél­lal, hogy Bécs­be utaz­zon. Autó­já­nak átvizs­gá­lá­sa­kor a határ­őrök a pót­ke­rék alatt elrejt­ve 50 doboz poten­cia­nö­ve­lő szert talál­tak, amely­ből dobo­zon­ként egy heti adag volt. A lefog­lalt készít­mény gyógy­szer­nek minő­sül, azon­ban Magyar­or­szá­gon az Orszá­gos Gyógy­sze­ré­sze­ti Intéz­mény által enge­dé­lye­zett gyógy­sze­rek lis­tá­ján nem sze­re­pel, Magyar­or­szá­gon for­ga­lom­ba nem hozható.

A sze­mé­lyes szük­ség­le­tek kielé­gí­té­sét lénye­ge­sen meg­ha­la­dó, indo­ko­lat­lan mennyi­sé­gű, hazánk­ban nem enge­dé­lye­zett és így for­ga­lom­ba nem hoz­ha­tó gyógy­szer Magyar­or­szág­ra tör­té­nő beho­za­ta­lát, tar­tá­sát, kivi­te­lét és átszál­lí­tá­sát tilt­ja a törvény.

Az ügyész­ség a fér­fit gyógy­szer­ha­mi­sí­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint az ille­gá­lis sze­rek elkob­zá­sát indít­vá­nyoz­za. Ügyé­ben a Bajai Járás­bí­ró­ság hoz döntést.

A fotó a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készült.