Főoldal » Hírek » Óvodából lopott - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy 24 éves férfi tavaly év végén betört egy cse­pe­li óvo­dá­ba, majd annak rak­tár helyi­sé­gé­ből csak­nem 1,5 mil­lió forint érték­ben lopott háztartási-, illet­ve tisz­tál­ko­dá­si sze­re­ket.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. novem­ber 21-én, éjjel, egy XXI. kerü­le­ti óvo­dá­hoz ment, majd kerí­té­sén átmá­szott azért, hogy az intéz­mény­ből lop­jon. A férfi az óvoda rak­tár­ként hasz­nált mel­lék­épü­le­té­nek ajta­ját fel­fe­szí­tet­te, ahon­nan húzós kocsi­val, több for­du­ló­val, tisztító- és fer­tőt­le­ní­tő sze­re­ket, fes­té­ket, vala­mint tisz­tál­ko­dás­hoz hasz­nált ter­mé­ke­ket, így egye­bek mel­lett WC-papírt, papír­zseb­ken­dőt, folyé­kony szap­pant, gyer­mek fog­kré­me­ket, illet­ve fog­ke­fé­ket vitt el. A lopott ter­mé­ke­ket a férfi az óvoda köze­lé­ben lévő laká­sá­ban a pad­lá­son, vala­mint a szom­szé­dos lakás­ban rej­tet­te el.

A lopá­si érték csak­nem 1,5 mil­lió forint, a ron­gá­lás­sal oko­zott kár pedig 40 ezer forint. A lopás­sal oko­zott kár lefog­la­lás­sal és kiadás­sal nagy­részt meg­té­rült.

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit nagyobb érték­re, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vád­irat­ban. A ter­helt jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban van.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság köz­le­mé­nye itt olvas­ha­tó: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/par-ora-mulva-mar-jottek-is-a-rendorok