Főoldal » Hírek » Óvodásokat szállító busz előtt büntetőfékezett – rendőrségi fotókkal – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki 11. számú főúton óvo­dá­so­kat szál­lí­tó autó­busz előtt büntetőfékezett.

A vád­irat sze­rint 2022 ápri­li­sá­ban az elkö­ve­tő egy kis­te­her­au­tó­val haladt Szent­end­rén, és a 11. számú főút­ra, Buda­pest irá­nyá­ba akart beso­rol­ni, ahogy több más gép­jár­mű is előt­te. A 11. számú főúton ekkor vele azo­nos irány­ban haladt egy busz, rajta 40 óvo­dás és 5 fel­nőtt kísé­rő. A busz veze­tő­je több jár­mű­vet is been­ge­dett maga elé, de a vád­lott jár­mű­vét már for­gal­mi okból nem.

A teher­au­tót veze­tő elkö­ve­tő végül a busz mögé húzó­dott be, majd rög­tön előz­ni kezd­te azt, és köz­ben folya­ma­to­san dudált, noha arra nem volt oka. Miu­tán meg­előz­te a buszt, a vád­lott több ízben is hir­te­len erő­sen féke­zett, így az autó­busz veze­tő­je is több­ször féke­zés­re kény­sze­rült. Az utol­só féke­zé­se­kor azon­ban a busz­so­főr - az uta­sok testi épsé­ge érde­ké­ben - nem alkal­ma­zott blok­ko­ló féke­zést, így neki­üt­kö­zött a teher­au­tó hátuljának.

A bal­eset követ­kez­té­ben az autó­busz­ban több mint 300.000 forint, míg a teher­au­tó­ban közel 100.000 forint kár kelet­ke­zett. A sze­ren­csé­nek köszön­he­tő­en az eset követ­kez­té­ben nem sérült meg senki, de annak köz­vet­len veszé­lye a vád­lott által kiala­kí­tott hely­zet miatt fennállt.

Az ügy­ben a Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat az elkö­ve­tő­vel szemben.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó rend­őr­sé­gi köz­le­mény és fotók az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/lezart-akta-zokon-vette-buntetofekezett-ugrott-a