Főoldal » Hírek » Oxigénpalackhoz kötött idős nőt fosztott ki – fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség Bar­csi Kiren­delt­sé­ge kifosz­tás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban, őri­zet­be véte­le alatt emelt vádat azzal a húszas éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben, aki egy oxi­gén­pa­lack­hoz kötött idős nőtől vette el a pénzét. 

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott tudta, hogy a moz­gás­szer­vi meg­be­te­ge­dés­ben, illet­ve tüdő­be­teg­ség­ben szen­ve­dő, oxi­gén­pa­lack­hoz kötöt­ten élő sér­tett egye­dül él egy Barcs­hoz köze­li falu­ban, aki kora és egész­sé­gi álla­po­ta miatt az ágy­ból fel­kel­ni, mozog­ni is csak rövid ideig képes.

A vád­lott ezt kihasz­nál­va 2023 őszén bement a sér­tett házá­ba, ahol az idős asszony a gyógy­sze­rei bevé­te­le után lefe­küdt alud­ni. A sér­tett azon­ban fel­éb­redt a vád­lott moz­gá­sá­ra, akit fele­lős­ség­re vont az ott­lé­te miatt, majd meg­kér­te, hogy távoz­zon. A vád­lott ennek elle­né­re magá­hoz vette a sér­tett kész­pén­zét, majd kisi­e­tett a házból.

Az idős és beteg asszony meg­pró­bál­ta vissza­sze­rez­ni érté­ke­it, azon­ban az utcá­ra kiér­ve a meg­eről­te­tés­től elszé­dül­ve a föld­re feküdt. Az egyik falubé­li azon­ban meg­hal­lot­ta az asszony segély­ki­ál­tá­sát, és végül érte­sí­tet­te a rendőröket.

Az ügyész­ség a vád­lot­tat őri­zet­be véte­le után a Bar­csi Járás­bí­ró­ság elé állí­tot­ta. A bíró­ság a fér­fit az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek, és ezért őt 3 év 4 hónap bör­tön­bün­te­tés­re és 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Az íté­let nem emel­ke­dett jog­erő­re, ezért az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elren­del­te a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát is.

A fotót a Bar­csi Rend­őr­ka­pi­tány­ság készí­tet­te a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek helyszínén.

a bűncselekmény elkövetésének helyszíne, a sértett szobája