Főoldal » Hírek » Paplanárus fosztott ki egy idős nőt – vádemelés – a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 33 éves bün­tet­len elő­éle­tű maros­vá­sár­he­lyi ille­tő­sé­gű, de sze­ge­di tar­tóz­ko­dá­si helyű román állam­pol­gár­sá­gú férfi ellen, aki ágy­ne­mű gar­ni­tú­rá­kat akart egy idős nőre ráeről­tet­ni, de végül kifosz­tás miatt kell felel­nie.

A férfi 2021. janu­ár 25-én, 10 óra­kor meg­je­lent Békés­csa­bán, az egyik Szabó Pál téri lakó­tömb­nél. Ekkor érke­zett haza bevá­sár­lás­ból a 73 éves idős nő, aki­nek a férfi azt állí­tot­ta, hogy szó­ró­la­po­kat oszt, ezért been­ged­te a lép­cső­ház­ba. A fér­fi­nál 3 cso­mag ágy­ne­mű gar­ni­tú­ra volt, és min­den­fé­le elő­ze­tes beszél­ge­tés nél­kül azt kérte az idős asszony­tól, hogy adjon neki 89.000 forin­tot. A sér­tett közöl­te, hogy nem akar sem­mit vásá­rol­ni, és elin­dult fel­fe­lé a lép­csőn. Ami­kor a sér­tett a laká­sá­nak ajta­já­hoz ért, még be sem lépett, a férfi hátul­ról betol­ta az elő­szo­bá­ba, és pénzt köve­telt tőle. A sér­tett az étke­zőn keresz­tül a háló­szo­bá­ba ment, ahová a férfi követ­te és tovább­ra is erő­sza­ko­san köve­tel­te, hogy adjon neki pénzt. Az idős nő ijedt­sé­gé­ben a var­ró­gép fiók­já­ból kivett 5 db 10.000 forin­tos bank­je­gyet, amely­ből 3 db-ot a férfi kika­pott a kezé­ből. A sér­tett ekkor kia­bál­ni kez­dett, hogy adja vissza neki a pénzt, mert ennyi az összes tar­ta­lé­ka. A férfi azt mond­ta áldo­za­tá­nak, hogy „ha nincs forint­ja, adjon neki eurót, vagy akasszon le egy fest­ményt a fal­ról”. A meg­ré­mült sér­tett közöl­te, hogy nem ad neki sem­mit, adja vissza a pén­zét, vegye fel a cso­mag­ja­it és hagy­ja el a lakást. Ekkor a férfi elment, azon­ban két ágy­ne­mű gar­ni­tú­rát a lakás­ban hagyott.

A sér­tett idős korá­nál és beteg­sé­ge­i­nél fogva a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re és annak elhá­rí­tá­sá­ra csak kor­lá­to­zot­tan volt képes. A ter­helt a sér­tett részé­re oko­zott 30.000 forin­tos kárt a nyo­mo­zás során meg­fi­zet­te.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a cse­lek­mény elkö­ve­té­se óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit az elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­ré­se ese­tén is vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, uta­sít­sa ki Magyar­or­szág terü­le­té­ről, a bűn­cse­lek­mény esz­kö­zé­ül hasz­nált 2 db ágy­ne­mű gar­ni­tú­rát koboz­za el, vala­mint köte­lez­ze őt a nyo­mo­zás során fel­me­rült bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re.

Az eljá­rás a Békés­csa­bai Járás­bí­ró­sá­gon foly­ta­tó­dik.