Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Papuccsal dobálta, majd felpofozta volt élettársát, mert a nő nem hallgatott a légyottjukról- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mező­kö­ves­di Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt vádat emelt egy 25 éves fér­fi­val szem­ben, aki azért bán­tal­ma­zott egy nőt az utcán, mert az lebuk­tat­ta az élet­tár­sa előtt, hogy félrelépett. 

 A vád­irat sze­rint, az egyik Mező­kö­vesd­hez köze­li köz­ség­ben élő vád­lott 2020. júli­us 22-én este, miu­tán kiment a laká­sa elé az utcá­ra ész­re­vet­te, hogy a közel­ben a volt élet­tár­sa a jelen­le­gi pár­já­val beszél­get. A vád­lott hal­lot­ta, amint az aktu­á­lis párja kér­dő­re vonta a másik nőt, hogy igaz-e a plety­ka misze­rint az előző napon a köze­li erdő­ben sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot léte­sí­tett a vád­lot­tal. A volt élet­társ a tör­tén­te­ket nem tagad­ta, ezért a vád­lott fel­há­bo­ro­dott, han­go­san szi­dal­maz­ni kezd­te volt élet­tár­sát, majd lába­i­ról levet­te a papu­cso­kat és azo­kat a sér­tett felé dobta. A nőt a papu­csok nem talál­ták el, azon­ban a vád­lott ezt nem hagy­ta annyi­ban, oda­ment a sér­tett­hez, a haját meg­ra­gad­va pró­bál­ta a föld­re rán­ta­ni, miköz­ben két­szer pofon vágta.

A nőnek a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­sei kelet­kez­tek, azon­ban könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt magán­in­dít­ványt nem ter­jesz­tett elő a fér­fi­val szemben.

A vád­lott kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy az azt ész­le­lők­ben meg­bot­rán­ko­zást, ria­dal­mat keltsen.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban, köz­ér­de­kű munka és emel­lett pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Mező­kö­ves­di Járásbíróságnak.