Főoldal » Hírek » Parkoló autót törtek fel Budapesten - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt két fér­fi­val szem­ben, akik 2021 már­ci­u­sá­ban fel­tör­tek egy Ferenc­vá­ros­ban par­ko­ló gép­ko­csit úgy, hogy betör­ték az egyik abla­kát, majd a jármű cso­mag­te­ré­ből több mint 260.000 forint érték­ben lop­tak el szerszámgépeket.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak - egy 45 és egy 43 éves férfi - 2021. már­ci­us 14-én haj­nal­ban, a IX. kerü­let­ben fel­fi­gyel­tek egy par­ko­ló autó­ra azzal a szán­dék­kal, hogy abból érté­ke­ket tulaj­do­ní­ta­nak el. A vád­lot­tak betör­ték a bal hátsó szél­vé­dő­üve­get, majd az autó cso­mag­te­ré­ből több mint 260.000 forint érték­ben lop­tak el szer­szám­gé­pe­ket, köz­tük sarok­csi­szo­lót akku­mu­lá­to­ros fúró-, illet­ve csa­va­ro­zó gépet.

A két férfi elfo­gá­sa­kor a rend­őrök az elvett tár­gyak közül töb­bet meg­ta­lál­tak és a sér­tett részé­re kiad­tak, így a lopás­sal oko­zott kár egy része megtérült.

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség az elkö­ve­tő­ket lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja. A 45 éves – több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű – fér­fi­val szem­ben a kerü­le­ti ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tést, míg bün­tet­len elő­éle­tű tár­sá­val szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vádiratban.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­ról kiadott köz­le­mé­nye, fotók­kal, az aláb­bi lin­ken elérhető:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/nyolc-oran-belul-elfogtak-a-gepkocsifeltoroket-a#2

A fel­vé­te­len az lát­ha­tó, aho­gyan a fér­fi­ak a gép­ko­csi­hoz men­nek és meg­kez­dik az elkövetést.