Főoldal » Hírek » Partihordóban próbálta a drogot Magyarországra csempészni - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 22 éves fér­fi­val szem­ben, aki Hol­lan­di­á­ból pró­bált dro­got csem­pész­ni Magyar­or­szág­ra egy cso­mag­szál­lí­tó cégen keresz­tül úgy, hogy a kábí­tó­szert pre­pa­rált tár­gyak­ba rejt­ve, legá­lis kül­de­mény­nek álcáz­ta. A cso­mag a szál­lí­tók­nak gya­nús lett, ezért azt kibon­tot­ták, és egy par­ti­hor­dó­ban kábí­tó­szer­gya­nús anya­got talál­tak. Később a rend­őrök haleledeles-, illet­ve élel­mi­sze­res kon­zerv­do­boz­ba rejt­ve is talál­tak kábítószert.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020-ban Hol­lan­di­á­ban élt, azon­ban gyak­ran uta­zott Magyar­or­szág­ra. A vád­lott kábítószer-kereskedelem cél­já­ból, 2020 nya­rán, Rot­ter­dam­ban, össze­sen mint­egy 500 gramm amfe­ta­mint, 90 gramm koka­int, vala­mint csak­nem 1000 darab MDMA-tartalmú tab­let­tát szer­zett meg. Az elkö­ve­tő a kábí­tó­sze­re­ket egy haleledeles-, illet­ve egy élel­mi­sze­res kon­zerv­do­boz­ba rej­tet­te, ami­ket egy élel­mi­sze­re­ket, illet­ve taka­rí­tó­sze­re­ket is tar­tal­ma­zó cso­mag­ban helye­zett el azért, hogy azt egy cso­mag­szál­lí­tó cégen keresz­tül Magyar­or­szág­ra juttassa.

A férfi a kábí­tó­sze­re­ket tar­tal­ma­zó cso­ma­got 2020. júli­us 25-én, Rot­ter­dam­ban átad­ta egy személy- és cso­mag­szál­lí­tás­sal fog­lal­ko­zó vál­lal­ko­zás mun­ka­tár­sa­i­nak azzal, hogy azt Magyar­or­szág­ra, egy XIV. kerü­le­ti címre szál­lít­sák. A vád­lott a cso­mag­szál­lí­tó cég mun­ka­tár­sa­i­nak azt állí­tot­ta, hogy a cso­mag édes­sé­ge­ket és tisz­tí­tó­sze­re­ket tartalmaz.

A szál­lí­tók­nak a cso­mag gya­nús lett, ezért a cég mun­ka­tár­sai a cso­ma­got még Hol­lan­dia terü­le­tén, egy erdős terü­le­ten fel­bon­tot­ták. Ennek során az élel­mi­sze­rek, tisz­tí­tó­sze­rek, vala­mint - az álta­luk nem ész­lel­ten, dro­got tar­tal­ma­zó - haleledeles-, illet­ve élel­mi­sze­res kon­zer­vek mel­lett, egy 5 lite­res kisze­re­lé­sű par­ti­hor­dót is talál­tak, amely­ről hiány­zott a csap, ezért azt kinyi­tot­ták. Az átala­kí­tott hordó bel­se­jé­ben, egy tasak­ban kb. 3 kilo­gramm töme­gű, fehér színű, kábí­tó­szer­gya­nús anya­got talál­tak, ezért a hor­dót a cso­mag­ból kiemelték.

A fuva­ro­zó cég mun­ka­tár­sai Magyar­or­szág­ra érkez­ve, egye­ne­sen a XIV. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra men­tek, ahol a cso­ma­got a rend­őrök­nek átad­ták. A nyo­mo­zó ható­ság az átvizs­gá­lás­kor a haleledeles-, illet­ve élel­mi­sze­res kon­zer­vek dobo­zá­ba rej­tett amfe­ta­mint, koka­int, vala­mint a tab­let­tá­kat is megtalálta.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 22 éves fér­fit jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés, vala­mint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.

A fel­vé­te­len az lát­ha­tó, aho­gyan a szál­lí­tók a gya­nús cso­mag­ban lévő par­ti­hor­dót útköz­ben kibont­ják, és abban a fehér színű kábí­tó­szer­gya­nús anya­got megtalálják: 

https://fb.watch/jS1aFE5v9B/