Főoldal » Archív » Pénz, alkatrész, autó vált köddé a szerelőnél

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal az ecse­ri fér­fi­val szem­ben, aki a javí­tás­ra átvett autó­kat, azok alkat­ré­sze­it vagy a mun­ka­dí­jat tulaj­do­ní­tot­ta el.

A bűn­ügy vád­lott­já­nak, egy ecse­ri fér­fi­nak évek óta nem volt rend­sze­res jöve­del­me. 2013-tól 2016 augusz­tu­sá­ig abból tar­tot­ta el magát, hogy autó­sze­re­lő­ként hir­de­té­se­ket adott fel. A hir­de­tés­re jelent­ke­zők­től átvet­te a gép­jár­mű­ve­ket és a sze­re­lés­hez anyag­költ­ség­re, mun­ka­díj­ra pénzt kért.

12 sér­tett azon­ban nem vihet­te haza a meg­ja­ví­tott autó­ját. Volt olyan eset, ami­kor a vád­lott a javí­tás­ra átvett jár­mű­vet eltu­laj­do­ní­tot­ta, elad­ta.

Elő­for­dult az is, hogy a vád­lott újabb és újabb össze­ge­ket kért anyag­költ­ség­re. Ami­kor a jármű tulaj­do­no­sa átvet­te az autót, rájött, hogy az tovább­ra is rossz. Miu­tán elvit­te egy másik sze­re­lő­höz, kide­rült, hogy a jármű azért üzem­kép­te­len, mert szá­mos alkat­rész, mint pél­dá­ul gene­rá­tor­sza­bá­lyo­zó, klíma komp­resszor, kor­mány szer­vó, fél­ten­gely, vagy más hason­ló dolog hiány­zik belő­le. A vád­lott ugyan­is eze­ket az alkat­ré­sze­ket kisze­rel­te és azok­kal, vala­mint a javí­tás­ra átadott pénz­zel saját­ja­ként ren­del­ke­zett.

Több eset­ben a férfi az átvett gép­ko­csik javí­tá­sá­hoz újabb és újabb elő­le­ge­ket kért. Miu­tán a sér­tett fize­tett, a vád­lott hozzá sem kez­dett a sze­re­lé­sé­hez, hanem azt hosszas ígér­ge­tés után, hibá­san adta vissza a meg­ren­de­lő­nek, míg a javí­tás cél­já­ból átvett össze­get eltu­laj­do­ní­tot­ta.

A vád­lott 12 sér­tett­nek 40.000 forint­tól 2 mil­lió forin­tig ter­je­dő összeg­ben oko­zott kárt.

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja a fér­fit, aki­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.