Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség » Pénzérmével fabrikált bélyegzőt a forgalmi engedélybe – fotóval – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel vádol­ja azt a len­gyel fér­fit, aki meg­ha­mi­sí­tot­ta jár­mű­vé­nek műsza­ki érvényességét.

A vád­irat sze­rint 2023. júni­us 8-án, 3 óra­kor a len­gyel állam­pol­gár­sá­gú vád­lott a nyír­áb­rá­nyi határ­át­ke­lő­he­lyen kíván­ta elhagy­ni Magyar­or­szá­got az álta­la veze­tett teher­gép­jár­mű­vel. A jármű műsza­ki érvé­nyes­sé­ge azon­ban több mint három hónap­pal koráb­ban lejárt, ezért a vád­lot­tat nem enged­ték át a hatá­ron és érvény­te­len ható­sá­gi enge­déllyel köz­le­ke­dés miatt hely­szí­ni bír­sá­got is kiszab­tak vele szemben.

Ezután a vád­lott teher­au­tó­já­val Deb­re­cen­be ment, és meg­állt egy ben­zin­kú­ton. A férfi beszí­ne­zett egy len­gyel pénz­ér­mét, ami­vel kör­bé­lyeg­ző­höz hason­lí­tó lenyo­ma­tot készí­tett a jár­mű­vé­nek for­gal­mi enge­dé­lyé­be, majd saját kezé­vel beír­ta a műsza­ki érvé­nyes­ség idő­pont­já­hoz szük­sé­ges dátumokat.

Az elkö­ve­tő egy másik határ­át­ke­lő­höz ment, 10 óra 25 perc­kor Lét­avér­tes­nél jelent­ke­zett kilé­pés­re Romá­nia irá­nyá­ba és az ellen­őr­zés­kor átad­ta az álta­la hami­sí­tott okmányt. A határ­őr ész­lel­te, hogy a for­gal­mi enge­dély pecsét­je hamis, ezért a vád­lot­tat elő­ál­lí­tot­ták, okmá­nyát pedig lefoglalták.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő fér­fit közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel vádol­ja. A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság az ügy­ira­tok tar­tal­ma alap­ján fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, a Berettyó­új­fa­lui rend­őrök által lefog­lalt okmányt pedig küld­je meg a kiál­lí­tó len­gyel hatóságnak.

A rend­őr­ség által készí­tett fény­kép­fel­vé­te­len a meg­ha­mi­sí­tott pecsét látható.

A meghamisított pecsét