Főoldal » Hírek » Pénzért hamis védettségi igazolványt intéztek az ápolók - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sa bűn­tet­te, védett­sé­gi iga­zo­lás­sal való vissza­élés bűn­tet­te, vala­mint kábí­tó­szer bir­tok­lás vét­sé­ge miatt folya­mat­ban lévő ügy­ben indít­vá­nyoz­ta két elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sá­nak meg­hosszab­bí­tá­sát. Ők 2021. júli­us 28. és 2021. novem­ber 27. között pén­zért hamis védett­sé­gi iga­zol­vány kiál­lí­tá­sát intéz­ték 27 olyan sze­mély­nek, akik nem kap­tak védőoltást.

A nő és a férfi egy Komárom-Esztergom megyei kór­ház­ban ápo­ló­ként dol­go­zott. A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2021. júli­us 28. és 2021. novem­ber 27. között az ápo­ló­kat 27 sze­mély leg­alább 20.000 forint összeg­gel meg­vesz­te­get­te azért, hogy az ápo­ló­nő ne adja be nekik a COVID védő­ol­tást, és így az oltá­sok fel­vé­te­le nél­kül hamis védett­sé­gi iga­zol­ványt kapjanak.

Az elkö­ve­tők­kel szem­ben ezen felül meg­ala­po­zott a gyanú arra vonat­ko­zó­an is, hogy őri­zet­be véte­lük előtt koka­int fogyasztottak.

A Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra 2021. decem­ber 16-án egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te az ápo­lók letartóztatását.

A főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak meg­hosszab­bí­tá­sát tekin­tet­tel arra, hogy velük szem­ben tovább­ra is fenn­áll annak a veszé­lye, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­sük ese­tén a bizo­nyí­tást veszélyeztetnék.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­ról az ügy­ira­tok alap­ján fog dönteni.