Főoldal » Hírek » Pénzért írt fel erős nyugtatót az orvos – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy orvos és asszisz­ten­se ellen, akik pén­zért cse­ré­be rend­sze­re­sen írtak fel erős nyug­ta­tó­kat egy gyógy­szer­füg­gő betegnek.

A vád­irat sze­rint a Rác­ke­vei járás egyik tele­pü­lé­sén házi­or­vo­si fel­ada­to­kat ellá­tó elkö­ve­tő­nél és asszisz­ten­sé­nél rend­sze­re­sen meg­je­lent ren­de­lé­si idő­ben a kör­ze­tük­be tar­to­zó, egyéb­ként gyógy­szer­füg­gő férfi elkö­ve­tő és annak fele­sé­ge. A férfi meg­kér­te az orvost, hogy saját, illet­ve fele­sé­ge nevé­re rend­sze­re­sen írjon fel erős nyugtató- illet­ve alta­tó gyógy­sze­re­ket és ezért cse­ré­be pénzt ajánlott.

Az orvos illet­ve tudo­má­sá­val és hoz­zá­já­ru­lá­sá­val az asszisz­ten­se 2022 janu­ár­ja és 2023 ápri­lis vége közöt­ti idő­szak­ban közel 500 eset­ben a férfi, továb­bi 500 alka­lom­mal a fele­sé­ge nevé­re írt fel erős, vény­kö­te­les nyug­ta­tó gyógy­szert. Emel­lett a gyógy­szer­füg­gő elkö­ve­tő azt is elér­te az orvos­nál ugyan­eb­ben az idő­szak­ban, hogy roko­nai nevé­re is írjon fel ilyen gyógy­sze­re­ket mint­egy 1000 alka­lom­mal, de azo­kat is ő vette illet­ve hasz­nál­ta fel.

A gyógy­sze­rek fel­írá­sá­ért a férfi rend­sze­re­sen fize­tett külön­bö­ző össze­ge­ket az orvos­nak illet­ve ese­ten­ként az asszisz­tens­nek is.

A ren­de­lés­lá­to­ga­tá­sok egy részé­ben a gyógy­szer­füg­gő fér­fit fele­sé­ge is elkí­sér­te, aki ekkor mind a meg­be­szé­lé­sek­ben mind a pénz átadá­sá­ban is részt vállalt.

Mind­ezek mel­lett a házi­or­vos iga­zol­ha­tó­an továb­bi 7 bete­gé­től is elfo­ga­dott hála­pénzt recept­fel­írá­sért, beuta­ló­ért, orvo­si vizs­gá­la­tért, illet­ve igazolásért. 

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat által fel­de­rí­tett ügy­ben a Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség az orvos és asszisz­ten­se ellen több­rend­be­li, minő­sí­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te, míg a gyógy­szer­füg­gő beteg és fele­sé­ge ellen üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat.