Főoldal » Hírek » Pénzhamisító bűnbanda tagjaként hozta forgalomba a hamisított húszezreseket - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 40 éves nővel szem­ben, aki egy pénz­ha­mi­sí­tó bűn­ban­da tag­ja­ként, hami­sí­tott 20.000-es bank­je­gyek for­ga­lom­ba hoza­ta­lá­ban vett részt. Bűn­tár­sa­i­val szem­ben a főügyész­ség már koráb­ban vádat emelt.

A vád­irat sze­rint egy 49 és egy 39 éves férfi 2019-ben, infor­ma­ti­kai és egyéb esz­kö­zök segít­sé­gé­vel, vala­mint vegyi mód­szer alkal­ma­zá­sá­val, való­di 500 forin­tos bank­je­gyek­ből hami­sí­tott 20.000 forin­tos bank­je­gye­ket készí­tett, amit ezután érté­ke­sí­tet­tek. A két pénz­ha­mi­sí­tó leg­alább 500 db hami­sí­tott 20.000 forin­tos bank­je­gyet készí­tett, és tár­sa­ik révén leg­alább ugyan­ennyi hami­sí­tott bank­jegy került for­ga­lom­ba. A hami­sít­vá­nyok meg­té­vesz­tés­re alkal­ma­sak voltak.

A hami­sít­vá­nyok for­ga­lom­ba hoza­ta­lá­ban vett részt a mos­ta­ni ügy vád­lott­ja, egy 40 éves nő is. Az elkö­ve­tő 2019. feb­ru­ár és ápri­lis között - akko­ri élet­tár­sá­val közö­sen - leg­alább 46 alka­lom­mal hozott for­ga­lom­ba, illet­ve kísé­relt meg for­ga­lom­ba hozni hami­sí­tott 20.000 forin­tos bank­je­gye­ket. A hami­sít­vá­nyo­kat - álta­lá­ban kisebb érté­kű vásár­lá­sok alkal­má­val - fize­tő­esz­köz­ként hasz­nál­ták fővá­ros­szer­te, vala­mint Pest megyei tele­pü­lé­se­ken. Jel­lem­ző­en dohány­bol­tok­ban, gyors­ét­ter­mek­ben, dro­gé­ri­ák­ban, gyógy­szer­tá­rak­ban, de cuk­rász­dá­ban, zöld­sé­ges­nél és virág­bolt­ban fizet­tek a hami­sí­tott pénz­zel. A vissza­já­ró összeg­ből a páros bank­je­gyen­ként 12.000 forin­tot adott át annak a bűn­társ­nak, aki­től a hami­sí­tott bank­je­gye­ket meg­sze­rez­ték, míg a fenn­ma­ra­dó össze­get meg­tart­hat­ták. Ezál­tal a vásá­rolt ter­mé­kek érté­két is bele­szá­mít­va leg­alább 300.000 forint haszon­ra tet­tek szert.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 40 éves nőt foly­ta­tó­la­go­san és bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett pénz­ha­mi­sí­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést, pénz­bün­te­tést és vagyon­el­kob­zást is indítványoz.

A vád­irat­ban továb­bá sze­re­pel egy 27 éves férfi is, aki a vád sze­rint 2019 már­ci­u­sá­ban 1 darab hami­sí­tott húsz­ez­res for­ga­lom­ba hoza­ta­lát kísé­rel­te meg egy buda­pes­ti dohány­bolt­ban, ami azon­ban meg­hi­ú­sult, mivel az eladó fel­is­mer­te a bank­jegy hamis­sá­gát. A férfi ese­té­ben pénz­ha­mi­sí­tás bűn­tet­té­nek kísér­le­te a vád és fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés, vala­mint pénz­bün­te­tés az ügyé­szi indítvány.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­höz kap­cso­ló­dó­an, továb­bi 10 bűn­társ­sal - köz­tük a két pénz­ha­mi­sí­tó­val - szem­ben már koráb­ban vádat emelt.

A fel­vé­te­len a nő lát­ha­tó, aki három külön­bö­ző hely­szí­nen fizet a hami­sí­tott bank­je­gyek­kel. Az utol­só eset­ben az eladó­nak gya­nús lett a bank­jegy, ezért nem fogad­ta el, hanem a vád­lott­nak visszaadta. 

https://fb.watch/gRDNpJmhf5/

A Fővá­ro­si Főügyész­ség ügy­höz kap­cso­ló­dó, koráb­bi vád­eme­lés­ről szóló vide­ós köz­le­mé­nye itt érhe­tő el:

https://ugyeszseg.hu/penzhamisitokkal-szemben-tortent-vademeles-videoval-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/