Főoldal » Hírek » Pénzmosás szerelemből – a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kom­lói Járá­si Ügyész­ség pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy nő ellen, aki több bank­szám­lát nyi­tott bűn­cse­lek­mé­nyek­ből szár­ma­zó pén­zek fogadására.

A vád­irat sze­rint a 75 éves nő 2021 végén egy inter­ne­tes közös­sé­gi olda­lon került kap­cso­lat­ba egy isme­ret­le­nül maradt, magát Jemen­ben szol­gá­ló ENSZ-alkalmazottnak kiadó sze­méllyel. Ő a nőt sze­rel­mé­vel hite­get­te, és azt ígér­te, hogy Magyar­or­szá­gon fog lete­le­ped­ni. Az isme­ret­len 2022 feb­ru­ár­já­ban rábír­ta arra, hogy egy magyar­or­szá­gi pénz­in­té­zet­nél szám­lát nyis­son azt állít­va, hogy arra nehéz sorsú, árva gyer­me­kek szá­má­ra fog­nak támo­ga­tá­sok érkez­ni. A nő szám­lát nyi­tott, majd az átutalt össze­ge­ket kész­pénz­ben fel­vet­te, illet­ve azok­ból krip­to­va­lu­tát vásárolt.

A szám­lá­ra való­já­ban csa­lá­sok sér­tett­jei által átutalt össze­gek érkeztek.

A nő tevé­keny­sé­gé­re fel­fi­gyelt a nyo­mo­zó ható­ság és tájé­koz­tat­ták arról a vád­lot­tat, hogy a maga­tar­tá­sa bűn­cse­lek­ménnyel áll­hat össze­füg­gés­ben. A nő ennek elle­né­re nem hagyott fel tevé­keny­sé­gé­vel, azt tovább foly­tat­va az isme­ret­le­nül maradt sze­mély uta­sí­tá­sai sze­rint eljár­va újabb szám­lát nyi­tott, amely­re érke­ző pén­ze­ket fel­vet­te és a fel­vett össze­gek­ből krip­to­va­lu­tát vásárolt.

A nyo­mo­zó ható­ság a vád­lott több szám­lá­ján zár alá vételt ren­delt el, ami­ről érte­sül­ve a vád­lott nő újabb bank­szám­lát nyi­tott és foly­tat­ta tevékenységét.

Az elkö­ve­tő 2022. feb­ru­ár és szep­tem­ber között közel 30 mil­lió forint, bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó pénzt foga­dott bankszámláira.

A cse­lek­mény pénz­mo­sás bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, ami­nek a bün­te­té­si téte­le öt évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Kom­lói Járás­bí­ró­ság fog dönteni.